Stan zatrudnienia

31 grudnia 2013 roku zatrudnienie w Grupie PZU w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 11,2 tys. i było o 2,9% niższe niż przed rokiem.

Wśród zatrudnionych w PZU i PZU Życie przeważały kobiety. Na koniec 2013 roku stanowiły 63,7% ogólnej liczby zatrudnionych w tych spółkach. Przy czym udział kobiet w strukturze zatrudnienia w ostatnich latach powoli zmniejszał się. 99,2% pracowników legitymowało się wykształceniem wyższym lub średnim, w tym wyższym 75,5%. Udział pracowników z wykształceniem wyższym wyraźnie wzrósł w porównaniu do 2011 roku. W miarę stabilna była natomiast struktura wiekowa pracowników i w grudniu 2013 roku 69,2% pracowników obu spółek nie przekroczyło 44 roku życia.

Udział kobiet w zatrudnieniu PZU i PZU Życie (w %)

Spadek liczby zatrudnionych w Grupie PZU w 2013 roku był efektem realizacji ogłoszonych w grudniu 2012 roku przez Zarządy PZU i PZU Życie założeń do planu restrukturyzacji, którym miały zostać objęte głównie obszary likwidacji szkód i świadczeń oraz finansów, a także w dużo mniejszym stopniu, funkcje wsparcia (administracja, logistyka, IT).

Zatrudnienie w PZU i PZU Życie wedłu wieku (w %)

W dniu 13 lutego 2013 roku Zarządy PZU i PZU Życie ogłosiły zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych, zgodnie z ustawą z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Zamiar zwolnień grupowych został skonsultowany ze związkami zawodowymi działającymi przy tych spółkach, natomiast informacja o wszczęciu procedury zwolnień grupowych była przekazywana do właściwego Powiatowego Urzędu Pracy.

Przeprowadzenie restrukturyzacji zatrudnienia zaplanowano na okres od 18 marca do 15 czerwca 2013 roku. Restrukturyzacja miała objąć do 3,1 tys. osób w PZU i PZU Życie, w tym szacowano, że redukcja zatrudnienia dotyczyć będzie do 630 pracowników PZU i PZU Życie, co stanowiło 5,5% ogółu zatrudnionych w obydwu spółkach.

Zatrudnienie w PZU i PZU Życie wg poziomu wykształcenia (w %)

W dniu 28 lutego 2013 roku PZU i PZU Życie oraz związki zawodowe działające przy tych spółkach zawarły porozumienie określające warunki restrukturyzacji zatrudnienia. Finalny kształt dokumentu powstał w oparciu o doświadczenia i rozwiązania wypracowane podczas analogicznych negocjacji w latach ubiegłych.

Restrukturyzację zatrudnienia przeprowadzono w zaplanowanym okresie i finalnie objęła ona 2,2 tys. osób w PZU i PZU Życie, w tym redukcja zatrudnienia dotyczyła 538 pracowników PZU i PZU Życie.

Osobom, które były zwalniane lub które nie przyjęły zaproponowanej zmiany warunków zatrudnienia (analogicznie jak podczas wszystkich etapów restrukturyzacji zatrudnienia tj. w latach 2010-2012) proponowano korzystniejsze warunki odejścia niż te przewidziane prawem w podobnych sytuacjach. Wysokość dodatkowych odpraw była uzależniona od stażu pracy w Grupie PZU i wysokości wynagrodzenia danego pracownika.

Łączne, zarezerwowane koszty z tytułu restrukturyzacji w 2013 roku wyniosły 39 568 tys. zł (w całym 2012 roku: 75 862 tys. zł), a niewykorzystana część rezerwy w kwocie 18 626 tys. zł została rozwiązana.

Zatrudnienie w PZU i PZU Życie (w tys. etatów)