Regulacje rynku ubezpieczeń w Polsce

Poniżej zaprezentowano główne regulacje prawne dotyczące ubezpieczeń oraz innej działalności, które weszły w życie lub zostały uchwalone bądź opublikowane w 2013 roku, a mogły przyczynić się do zmiany działalności lub organizacji Grupy PZU:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej, która weszła w życie w dniu 29 stycznia 2013 roku i wdrożyła do krajowego porządku prawnego zmiany, które wynikają z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 1 marca 2011 roku w zakresie braku możliwości różnicowania składek lub świadczeń ze względu na płeć ubezpieczonych.

Nowelizacja prawna dotyczy głównie spółki zależnej PZU Życie. Jednocześnie nowe brzmienie ustawy nadal zezwala zakładom ubezpieczeń na zastosowanie kryterium płci w kalkulowaniu składek ubezpieczeniowych i świadczeń, ale jedynie pod warunkiem, że nie będzie to prowadziło do różnicowania składek ubezpieczeniowych i świadczeń poszczególnych osób.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 marca 2013 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości procentu składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów uiszczania tej składki, które obowiązuje od dnia 31 marca 2013 roku.

Zgodnie z rozporządzeniem, ubezpieczyciele będą wnosić na rzecz UFG 1,3% (wzrost o 0,3 p.p.) przypisanej składki brutto w danym roku kalendarzowym z ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i OC rolników.

Projekt ustawy o działalności ubezpieczeniowej w związku z implementacją dyrektywy Solvency II.

Ministerstwo Finansów w maju 2012 roku opublikowało kolejny projekt założeń do nowej ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Celem tych prac jest m.in. wdrożenie do polskiego prawa przepisów dyrektywy Solvency II dotyczących wymogów wypłacalności1. Aktualnie nie jest znany termin wdrożenia tych zmian w życie.

Nowa ustawa wprowadzi istotne zmiany w działalności i gospodarce finansowej zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Będzie się to wiązać z koniecznością dokonania wielu zmian organizacyjnych oraz poniesieniem znacznych kosztów. Na obecnym etapie trudno jest je oszacować. Koszty te będą prawdopodobnie rozłożone w czasie.

Karta produktu. W 2013 roku Polska Izba Ubezpieczeń przyjęła Rekomendację dobrych praktyk informacyjnych, odnoszącą się do polis z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Głównym punktem rekomendacji jest Karta Produktu, którą będzie otrzymywał każdy klient rozważający zakup ubezpieczenia inwestycyjnego w ramach TUnŻ, które przystąpi do Rekomendacji.

Klient zostanie ostrzeżony, że polisa taka wiąże się z ryzykiem straty lub utraty całości zainwestowanych środków. Uzyska też informacje o wysokości wszystkich opłat związanych z ubezpieczeniem oraz trzy warianty przebiegu ubezpieczenia (bazowy, o obniżonej rentowności i o podwyższonej rentowności). W związku z tym Karta Produktu będzie dawać możliwość prostego porównania kosztów, oraz wskaże ryzyka każdego ubezpieczenia z UFK.

Pomimo iż Izba nie ma prawa wydawać obligatoryjnych rekomendacji i jej stosowanie jest dobrowolne, aż 98 proc. zakładów ubezpieczeń na życie (mierzonych przypisem składki w ramach produktów ubezpieczeniowych z UFK) zadeklarowało przystąpienie do niej. Zgodnie z harmonogramem zaproponowanym przez KNF na pełne dostosowanie się do zapisów Karty Produktu ubezpieczyciele mają czas do maja 2014 roku.

28 sierpnia 2013 roku PZU Życie zadeklarowało przystąpienie do rekomendacji i wdrożenie jej najpóźniej do 1 maja 2014 roku.

[1] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej Solvency II