Kraje bałtyckie

W 2013 roku kraje bałtyckie należały do najszybciej rozwijających się gospodarczo krajów Unii Europejskiej. Według danych Eurostatu, produkt krajowy brutto w 2013 roku był wyższy niż w 2012 roku o: 4,1% na Łotwie, 3,3% na Litwie oraz o 0,8% w Estonii.

W 2013 roku kondycja sektora ubezpieczeń na Litwie była dobra. Składka przypisana brutto zakładów ubezpieczeń osobowych i majątkowych wyniosła 1,3 mld litów litewskich i wzrosła o 8,7% w porównaniu z poprzednim rokiem, podczas gdy zakładów ubezpieczeń na życie wynosiła 626 mln litów (wzrost o 8,9%).

W dniu 19 grudnia 2013 roku na Litwie została znowelizowana ustawa o ubezpieczeniach, której zapisy obowiązują od 1 stycznia 2014 roku. Główne zmiany dotyczyły:

  • zrównania oświadczenia woli strony umowy ubezpieczeniowej w formie elektronicznej, w formie faksu lub za pomocą innych urządzeń telekomunikacyjnych z oświadczeniem w formie pisemnej;
  • uregulowania kwestii przetwarzania danych osobowych ubezpieczającego, osoby płacącej składkę bez jej zgody, za wyjątkiem danych osobowych szczególnych;
  • regulacji skutków niewykonania zobowiązania zapłaty składki ubezpieczeniowej w określonym terminie z tytułu umowy ubezpieczenia (w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych), na mocy których umowa ubezpieczenia wygasa, jeżeli składka ubezpieczeniowa nie zostaje zapłacona w terminie 30 dni (wcześniej 15 dni) od wysłania zawiadomienia o naruszeniu terminu zapłaty. W ubezpieczeniach na życie regulacja uległa zmianie tylko co do terminu zapłaty składki po wysłaniu zawiadomienia;
  • poszerzenia zakresu praw ubezpieczyciela w zakresie gromadzenia danych osobowych przy likwidacji szkody;
  • uszczegółowienia zasad dotyczących automatycznych wznowień umów ubezpieczenia, na mocy których ich ilość nie jest ograniczana;
  • nadania uprawnień instytucji państwowej do rozstrzygania w kwestii środków pieniężnych (składek ubezpieczeniowych), znajdujących się na koncie spółki brokerskiej w przypadku jej upadłości.

W 2013 roku zostały przyjęte poprawki do ustawy ubezpieczeniowej, na mocy których towarzystwa ubezpieczeniowe, obliczając wysokość składki oraz świadczenia ubezpieczeniowego, nie mają prawa uwzględniać płci ubezpieczonego, która może wpływać na ryzyko ubezpieczeniowe.

W 2013 roku Bank Litwy:

  • przyjął uchwałę w sprawie wysokości kosztów nadzoru nad firmami ubezpieczeniowymi. Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2013 roku. Zgodnie z uchwałą wysokość opłaty podniesiono z 0,16% do 0,182% wartości składki przypisanej brutto rocznie;
  • zmienił także maksymalną stopę techniczną – jej aktualny poziom to 1,88%;
  • przyjął, że minimalna indeksowana suma ubezpieczenia OC agenta ubezpieczeniowego wynosi 1,25 mln euro w przypadku jednego zdarzenia ubezpieczeniowego oraz 1,88 mln euro na zdarzenia ubezpieczeniowe rocznie ogółem;
  • przyjął uchwałę w sprawie wytycznych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, na mocy której spółki ubezpieczeniowe muszą gwarantować przestrzeganie tych wytycznych przez oddziały zagraniczne.

W drodze Rozporządzenia Ministra Finansów Republiki Litewskiej z dnia 28 stycznia 2013 roku dokonano zmiany wysokości opłaty na rzecz litewskiego biura pojazdów mechanicznych od składek przypisanych – z 4,6% do 4,1%.