Polityka dywidendowa

W dniu 26 sierpnia 2013 roku Zarząd PZU przyjął "Politykę kapitałową i dywidendową Grupy PZU na lata 2013-2015". W tym samym dniu politykę kapitałową i dywidendową w brzmieniu przedstawionym przez Zarząd zatwierdziła Rada Nadzorcza PZU.

Głównym celem polityki kapitałowej i dywidendowej PZU jest obniżenie kosztu kapitału poprzez optymalizację struktury bilansu w drodze zastąpienia części kapitału własnego tańszym kapitałem obcym, przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i utrzymaniu środków na rozwój.

"Polityka kapitałowa i dywidendowa Grupy PZU na lata 2013-2015" zakłada wypłatę dywidend kalkulowanych na podstawie skonsolidowanego zysku netto oraz kapitału nadwyżkowego, przy czym całkowita kwota dywidend wypłaconych w oparciu o kapitał nadwyżkowy za lata 2013 - 2015 nie może przekroczyć 3 mld zł. Dzięki temu zachowany zostanie wysoki poziom ROE oraz wzrośnie całkowita stopa zwrotu dla akcjonariuszy (TSR – Total Shareholder Return).

Planowany harmonogram realizacji nowej polityki kapitałowej zakłada:

 • wypłatę części kapitału nadwyżkowego w formie zaliczki na poczet zysku za rok 2013 w wysokości 1,7 mld zł (wypłacono 19 listopada 2013 roku);
 • emisję długu podporządkowanego w wysokości do 3 mld zł;
 • wypłatę pozostałej części kapitału nadwyżkowego w formie dywidend w maksymalnej kwocie do 1,3 mld zł za lata 2014 i 2015.

Wartość księgowa na akcję i skumulowana dywidenda brutto na akcję wypłacona w roku obrotowym [w PLN]

Źródło: Dane PZU.

Wypłata dywidend z kapitału nadwyżkowego będzie uzależniona od przeprowadzenia emisji długu podporządkowanego (w wysokości do 3 mld zł) spełniającej wymogi ustawy o działalności ubezpieczeniowej i Dyrektywy Wypłacalność II (Solvency II). W przypadku braku lub niewystarczającego poziomu emisji długu podporządkowanego, lub w przypadku braku uzyskania zgody KNF na zaliczenie długu podporządkowanego do środków własnych, nie nastąpi wypłata dywidend z kapitału nadwyżkowego, zaś zaliczka na poczet dywidendy (wypłacona 19 listopada 2013 roku) będzie stanowiła część dywidendy kalkulowanej na podstawie skonsolidowanego zysku netto za 2013 rok.

Podstawowe zasady nowej polityki kapitałowej są następujące:

 • koncentracja na stopie zwrotu dla akcjonariuszy (TSR);
 • utrzymanie bezpiecznego poziomu środków własnych. Zakłada się:
  • utrzymanie pokrycia marginesu wypłacalności Grupy PZU na poziomie około 400% oraz pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi z wyłączeniem długu podporządkowanego na poziomie co najmniej 250%,
  • utrzymanie kapitału własnego na poziomie odpowiadającym ratingowi AA według metodologii agencji ratingowej Standard & Poor’s,
 • zapewnienie środków na rozwój i akwizycje w najbliższych latach.

Zarząd PZU zakłada, że w najbliższych latach nie będzie przeprowadzane podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję akcji.

W grudniu 2012 roku wszystkie zakłady ubezpieczeń działające na rynku polskim otrzymały pismo Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, zawierające rekomendację odnośnie ograniczenia wypłaty dywidendy. Zalecono w nim, aby zakłady ubezpieczeń przyjęły zachowawczą politykę dywidendową, a zysk wypracowany w 2012 roku przeznaczały na wzmocnienie swojej pozycji kapitałowej. Ponadto zasadność wypłaty dywidendy powinny rozważyć wyłącznie zakłady ubezpieczeń spełniające ściśle określone kryteria (szczegółowo opisane w rekomendacji). Zakłady ubezpieczeń spełniające ściśle określone kryteria powinny ograniczyć wypłatę dywidendy maksymalnie do 75% wypracowanego w 2012 roku zysku, przy zachowaniu wskaźnika pokrycia wymagań kapitałowych po wypłacie dywidendy na poziomie co najmniej 110%. Jednocześnie rekomendacja dopuściła wypłatę dywidendy w wysokości 100% zysku za 2012 rok, o ile pokrycie wymagań kapitałowych po wypłacie dywidendy utrzymywać się będzie na poziomie wyższym niż 160% w przypadku zakładów działu I lub 200% w przypadku zakładów działu II (wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku), a także gdy w wyniku ostatnio przeprowadzonych stress-testów dla wszystkich badanych rodzajów ryzyka wskaźnik pokrycia wymagań kapitałowych wyniósł co najmniej 110%, a wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych odpowiednimi aktywami wyniósł co najmniej 100%.

W dniu 23 maja 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU dokonało podziału zysku netto za rok obrotowy 2012 w kwocie 2 580,7 mln zł, przeznaczając:

 • 2 564,7 mln zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy (29,70 zł na jedną akcję);
 • 6,1 mln zł na kapitał zapasowy;
 • 10,0 mln zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zgodnie z uchwałą w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku dniem, według którego została ustalona lista akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy był 23 sierpnia 2013 roku, natomiast dniem wypłaty dywidendy był 12 września 2013 roku.

W dniu 26 sierpnia 2013 roku Zarząd PZU, zgodnie z zapisami art. 349 Kodeksu spółek handlowych, podjął uchwałę w sprawie wypłaty zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego 2013 w kwocie 1 727 046 tys. zł, czyli 20,00 zł na jedną akcję. Zaliczka została wypłacona z zysku osiągniętego za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2013 roku w wysokości 4 679 913 tys. zł, wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym PZU za ten okres, sporządzonym zgodnie z polskimi standardami rachunkowości (PSR). Tego samego dnia uchwałę w sprawie udzielenia zgody na wypłatę przedmiotowej zaliczki podjęła Rada Nadzorcza PZU.

Zgodnie z powyższą uchwałą Zarządu PZU dniem ustalenia prawa do otrzymania zaliczki był 12 listopada 2013 roku, natomiast dniem jej wypłaty był 19 listopada 2013 roku.

Wzorem rekomendacji dla zakładów ubezpieczeń co do wypłaty dywidendy z zysku wypracowanego w 2012 roku, organ nadzoru wydał rekomendację w sprawie wypłaty dywidendy z zysku wypracowanego w 2013 roku. Pismem z dnia 11 grudnia 2013 roku organ nadzoru zarekomendował, aby zakłady ubezpieczeń w dalszym ciągu prowadziły zachowawczą politykę dywidendową, a wypracowany zysk przeznaczały na wzmocnienie swojej pozycji kapitałowej. Jednocześnie, przy podejmowaniu decyzji w sprawie wysokości dywidendy, zakłady ubezpieczeń powinny uwzględnić dodatkowe potrzeby kapitałowe w perspektywie dwunastu miesięcy od momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok, wynikające m.in. ze wzrostu kosztów spowodowanych zmianami w otoczeniu rynkowym i prawnym, a także potrzeby kapitałowe wynikające z konieczności przygotowania się do wymogów systemu Wypłacalność II (Solvency II).

Organ nadzoru zalecił, aby dywidendę wypłaciły wyłącznie zakłady ubezpieczeń, które spełniają wszystkie poniższe kryteria:

 • otrzymały ocenę ryzyka w ramach BION za 2012 rok lepszą niż 2,5;
 • w 2013 roku nie wykazały niedoboru środków własnych na pokrycie marginesu wypłacalności lub kapitału gwarancyjnego, ani niedoboru aktywów na pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych (w okresach miesięcznych lub kwartalnych);
 • w 2013 roku nie były objęte planem lub programem naprawczym, o którym mowa w art. 187 ust. 1-3 i 8 ustawy o działalności ubezpieczeniowej;
 • według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku posiadały wskaźnik pokrycia wymagań kapitałowych (rozumiany jako minimum z wielkości środki własne do marginesu wypłacalności oraz środki własne do kapitału gwarancyjnego) w wysokości co najmniej 160% w przypadku zakładów działu I lub 200% w przypadku zakładów działu II;
 • w wyniku przeprowadzonych stress-testów na dzień 31 grudnia 2013 roku dla wszystkich badanych rodzajów ryzyka wskaźnik pokrycia wymagań kapitałowych wyniósł co najmniej 110% i wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych odpowiednimi aktywami wyniósł co najmniej 100%.

Zakłady ubezpieczeń spełniające powyższe kryteria powinny ograniczyć wypłatę dywidendy maksymalnie do 75% wysokości wypracowanego w 2013 roku zysku, przy czym wskaźnik pokrycia wymagań kapitałowych po wypłacie dywidendy powinien utrzymywać się na poziomie co najmniej 110%. Jednocześnie organ nadzoru dopuszcza wypłatę dywidendy z całego wypracowanego w 2013 roku zysku, o ile pokrycie wymagań kapitałowych po wypłacie dywidendy utrzymywać się będzie na poziomie wyższym niż określony w kryterium zawartym w pkt 4 do rekomendacji organu nadzoru, a także zostanie utrzymane spełnienie kryterium z pkt 5 z uwzględnieniem stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku skorygowanego o wartość dywidendy.

13 maja 2014 roku Zarząd PZU przyjął wniosek do WZ w sprawie podziału zysku za 2013 rok, a Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła wniosek Zarządu.

Porównanie obecnej i poprzedniej polityki dywidendowej

  Nowa politka dywidendowa *Poprzednia polityka dywidendowa
podstawa kalkulacji
- wysokość dywidendy w stosunku do wyniku netto za rok poprzedni (payout ratio) 50% - 100% zysku netto Grupy PZU wg MSSF  50% - 100% zysku netto Grupy PZU wg MSSF oraz max do 100% jednostkowego wyniku PZU wg PSR
- dywidenda z kapitału nadwyżkowego całkowita kwota dywidend wypłaconych w oparciu o kapitał nadwyżkowy za lata 2013 - 2015 max do 3 mld zł brak 
kryteria 
pokrycie marginesu wypłacalności ~400% pokrycia marginesu wypłacalności Grupy PZU oraz min. 250% pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi z wyłaczeniem długu podporządkowanego min. 250% pokrycia marginesu wypłacalności 
aktywa na pokrycie rezerw techniczno ubezpieczeniowych (RTU) utrzymanie pokrycia RTU PZU oraz PZU Życie na poziomie >=110% brak kryterium
struktura kapitału własnego Grupy PZU kwota pożyczek podporzadkowanych po wypłacie dywidendy nie może przekroczyć 25% środków własnych brak kryterium
rating wysokośc dywidendy nie może  przyczynić się do obniżenia siły finansowej Grupy PZU poniżej poziomu ratingu AA wg S&P wysokośc dywidendy nie może  przyczynić się do obniżenia siły finansowej Grupy PZU poniżej poziomu ratingu AA wg S&P
rozwój wysokość dywidendy powinna uwzględniać dodatkowe potrzeby kapitałowe PZU, w tym m.in. akwizycje, w perspektywie dwunastu miesięcy od momentu przyjęcia przez Zarząd Spółki skonsoldiowanego sprawozdania finansowego Grupy PZU za dany rok wysokośc dywidendy powinna uwzględniać dodatkowe potrzeby kapitałowe PZU w perspektywie dwunastu miesięcy od momentu przyjęcia przez Zarząd Spółki skonsoldiowanego sprawozdania finansowego Grupy PZU za dany rok
pozostałe brak emisji akcji przez PZU w nabliższych latach brak kryterium

*) Nowa polityka dywidendowa na lata 2013-2015 została przyjęta przez Zarząd PZU 26 sierpnia 2013 rokuDywidenda wypłacona przez PZU z zysku za lata obrotowe 2013 - 2010

 2013201220112010
Skonsolidowany zysk netto Grupy PZU (w mln zł) 3 295,11 3 253,83 2 343,95 2 439,23
Jednostkowy zysk PZU (w mln zł) 5 106,35 2 580,72 2 582,30 3 516,71
Wypłacona dywidenda z zysku za rok obrotowy (w mln zł) 4 663,02* 2 564,66 1 936,88 2 245,16
Dywidenda na 1 akcję (w zł)  54,00* 29,70 22,43 26,00
Współczynnik wypłaty dywidendy z zysku skonsolidowanego 89% 79% 83% 92%

* Zgodnie z wnioskiem do WZ z dnia 13 maja 2014 roku Zarząd PZU zaproponował wypłatę dywidendy z zysku za 2013 rok w kwocie 4 663 024 200 zł, tj. 54,00 zł na jedną akcję. 19 listopada miała miejsce wypłata 1 727 046 000 zł, tj. 20,00 zł na jedną akcję, z kapitału nadwyżkowego, w formie zaliczki na poczet dywidendy za 2013 rok. Wypłata pozostałej części 2 935 978 200 zł, tj. 34,00 zł na jedną akcję, ma nastąpić w dwóch transzach po 1 467 989 100, tj. 17 zł na jedną akcję, w dniach 8 października 2014 i 15 stycznia 2015 roku. Zaproponowany dzień prawa do dywidendy to 17 września 2014 roku.