Polityka dywidendowa

2013201220112010
Stopa dywidendy 12,03% 6,80% 7,24% 7,31%
Dividenda na akcję 54,00 29,70 22,43 26,00

GŁÓWNE CELE

Głównym celem Polityki kapitałowej i dywidendowej PZU jest obniżenie kosztu kapitału poprzez optymalizację struktury bilansu w drodze zamiany kapitału własnego tańszym kapitałem obcym, przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i utrzymaniu środków na rozwój.

ZAŁOŻENIA

Polityka kapitałowa i dywidendowa Grupy PZU na lata 2013-2015 zakłada wypłatę dywidend kalkulowanych na podstawie skonsolidowanego zysku netto oraz kapitału nadwyżkowego, przy czym całkowita kwota dywidend wypłaconych w oparciu o kapitał nadwyżkowy za lata 2013 - 2015 nie może przekroczyć 3 mld zł. Dzięki temu zachowany zostanie wysoki poziom ROE oraz wzrośnie całkowita stopa zwrotu dla akcjonariuszy (TSR – Total Shareholder Return).

PORÓWNANIE OBECNEJ I POPRZEDNIEJ POLITYKI DYWIDENDOWEJ

  Nowa politka dywidendowa *)Poprzednia polityka dywidendowa
podstawa kalkulacji    
- wysokość dywidendy w stosunku do wyniku netto za rok poprzedni (payout ratio) 50% - 100% zysku netto Grupy PZU wg MSSF  50% - 100% zysku netto Grupy PZU wg MSSF oraz max do 100% jednostkowego wyniku PZU wg PSR
- dywidenda z kapitału nadwyżkowego całkowita kwota dywidend wypłaconych w oparciu o kapitał nadwyżkowy za lata 2013 - 2015 max do 3 mld zł brak 
kryteria    
pokrycie marginesu wypłacalności ~400% pokrycia marginesu wypłacalności Grupy PZU oraz
min. 250% pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi z wyłączeniem długu podporządkowanego
min. 250% pokrycia marginesu wypłacalności 
aktywa na pokrycie rezerw techniczno ubezpieczeniowych (RTU) utrzymanie pokrycia RTU PZU oraz PZU Życie na poziomie >=110% brak kryterium
struktura kapitału własnego Grupy PZU kwota pożyczek podporządkowanych po wypłacie dywidendy nie może przekroczyć 25% środków własnych brak kryterium
rating wysokość dywidendy nie może  przyczynić się do obniżenia siły finansowej Grupy PZU poniżej poziomu ratingu AA wg S&P wysokość dywidendy nie może  przyczynić się do obniżenia siły finansowej Grupy PZU poniżej poziomu ratingu AA wg S&P
rozwój wysokość dywidendy powinna uwzględniać dodatkowe potrzeby kapitałowe PZU, w tym m.in. akwizycje, w perspektywie dwunastu miesięcy od momentu przyjęcia przez Zarzad Spółki skonsoldiowanego sprawozdania finansowego Grupy PZU za dany rok wysokość dywidendy powinna uwzgledniać dodatkowe potrzeby kapitałowe PZU w perspektywie dwunastu miesięcy od momentu przyjęcia przez Zarzad Spółki skonsoldiowanego sprawozdania finansowego Grupy PZU za dany rok
pozostałe brak emisji akcji przez PZU w nabliższych latach brak kryterium

*) Nowa polityka dywidendowa na lata 2013-2015 została przyjęta przez Zarząd PZU 26 sierpnia 2013 roku

ZWROT DLA AKCJONARIUSZY

48,7% zwrotu dla akcjonariuszy od IPO do końca 2013 roku pochodzi z dywidend, narastająco 109,04 zł/akcję.