PZU na GPW

PZU zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 12 maja 2010 roku. Spółka należy do największych spółek notowanych na warszawskiej giełdzie i od momentu swego debiutu wchodzi w skład indeksu WIG20.

PZU został także włączony w skład następujących indeksów warszawskiej giełdy: RESPECT Index, WIGdiv, WIG 30. Od 2012 roku akcje PZU wchodzą także do indeksu zrównoważonego rozwoju CEERIUS (CEE Responsible Investment Universe). CEERIUS jest indeksem Giełdy Papierów Wartościowych w Wiedniu dla spółek z regionu Europy Środkowo-Wschodniej (CEE). Tworzą go spółki spełniające jakościowe kryteria w obszarach społecznym i ekologicznym.

Wśród kluczowych czynników mających wpływ na zachowanie giełd w 2013 roku należy wymienić kondycję globalnych gospodarek. W pierwszej połowie 2013 roku inwestorzy z niepokojem obserwowali słabnące gospodarki i oznaki recesji w strefie euro. Obawy budziła kondycja emerging markets, a najbardziej straszył spadek tempa wzrostu PKB w Chinach. W czerwcu rynki zostały zaskoczone przez Bena Bernankego, który zapowiedział rozpoczęcie ograniczania programu skupowania obligacji. Sama zapowiedź, jak i przedłużające się oczekiwanie na jej realizację, były źródłem słabości giełd krajów rozwijających się i perturbacji na rynkach walutowych części z nich. Perspektywa wycofywania się amerykańskiej rezerwy federalnej z nadzwyczajnych działań stymulacyjnych została zrównoważona przez zintensyfikowanie "luzowania ilościowego" w Japonii oraz nieoczekiwaną obniżkę stóp przez Europejski Bank Centralny. Druga połowa roku przyniosła pierwsze oznaki poprawy sytuacji w gospodarce, a kolejne miesiące tę tendencję potwierdziły, przynajmniej w przypadku USA, Niemiec i Japonii, a więc trzech, spośród pięciu największych gospodarek. Pod koniec roku przekonanie o dobrych perspektywach wzrostu przeważało już nad obawami przed ograniczaniem QE3.

Podsumowując 2013 rok na rynkach kapitałowych, obserwowaliśmy mocny rozdźwięk pomiędzy giełdami rynków rozwiniętych, a emerging markets. Podczas gdy S&P500 (USA) i DAX (Niemcy) biły kolejne rekordy hossy, warszawski parkiet częściej podążał ścieżką wytyczoną przez inne giełdy rynków wschodzących, choć ocena kondycji naszego rynku nie jest jednoznaczna. Zawiodły blue chips. Z powodu WIG20, który stracił ponad 7% w 2013 roku, GPW znalazła się w gronie outsiderów. Dały natomiast zarobić małe i średnie spółki. Indeksy mWIG40 i sWIG80 zwyżkowały o ponad 30%. W konsekwencji indeks szerokiego rynku WIG urósł o 8%.

Sytuacja na warszawskim parkiecie kształtowała się pod wpływem trzech głównych czynników, z których tylko jeden miał działanie pozytywne. Giełdowym bykom sprzyjał rozwój sytuacji w gospodarce, przeciw nim działały obawy przed skutkami ograniczania przez Fed programu skupu obligacji oraz demontaż drugiego filaru systemu emerytalnego. Wydaje się, że zmniejszenie roli OFE na polskim rynku kapitałowym było największym rozczarowaniem 2013 roku. 5 września, tj w dniu ogłoszenia założeń reformy systemu emerytalnego, miały miejsce największe spadki na GPW.

Również kurs akcji PZU w 2013 roku pozostawał pod wpływem zmiennych zachowań inwestorów na globalnych rynkach finansowych, na co wpływ miała w szczególności wspomniana wyżej kontynuacja luzowania polityki przez Europejski Bank Centralny i Bank Japonii, rozpoczęcie ograniczania QE3 przez Fed oraz problemy lokalne związane z reformą OFE. Inwestorzy niewątpliwie docenili bardzo dobre wyniki finansowe jakie PZU osiągało w kolejnych kwartałach 2013 roku. Na wzrost kursu akcji miała również wpływ atrakcyjna polityka dywidendowa przyjęta przez Zarząd spółki, znajdująca swoje odzwierciedlenie w wycenach i rekomendacjach analityków akcji rynku kapitałowego.

W 2013 roku kurs akcji PZU, w momencie zamknięcia sesji na GPW, wahał się w przedziale od 385,00 zł (zanotowany w dniu 5 maja) do 477,9 zł (na sesji w dniu 6 listopada). Od połowy marca 2013 roku, tj. od czasu publikacji wyników PZU za cały 2012 rok, akcje PZU radziły sobie znacznie lepiej niż akcje pozostałych blue chips z warszawskiej giełdy. Trend ten utrzymał się do końca 2013 roku. Kurs zamknięcia akcji PZU na ostatniej sesji giełdowej w 2013 roku wyniósł 448,95 zł, co w porównaniu z ceną w ostatnim dniu grudnia 2012 roku 437,00 zł oznacza wzrost o 2,7%. W tym samym czasie indeks największych spółek WIG20 stracił 7,1%. W 2013 roku średnia cena rynkowa akcji PZU wyniosła 432,19 zł i była wyższa o 86,17 zł niż w 2012 roku.

Akcje PZU są płynne. Na koniec 2012 roku w obrocie znajdowało się 65% akcji. Średnie dzienne obroty akcjami PZU w 2013 roku wyniosły 188 219 szt., przy czym najwyższy ich poziom (787 905 szt.) zanotowano w dniu 13 marca 2013 roku.

Na koniec 2013 roku wycena rynkowa Grupy PZU wynosiła 38 768 mln zł. Relacja cena/wartość księgowa ukształtowała się na poziomie 2,95, co oznacza że PZU należał do najlepiej wycenianych spółek z sektora finansowego notowanych na GPW.

Notowania cen akcji PZU

Wyszczególnienie31 grudnia 201331 grudnia 201231 grudnia 2011
P/BV  (C/WK) Cena rynkowa akcji / wartość księgowa na akcję 2,95 2,64 2,07
BVPS Wartość księgowa na akcję  152,03 165,24 149,03
P/E  (C/Z) Cena / zysk netto na akcję  11,77 11,60 11,38
EPS (zł) Zysk (strata) netto / ilość akcji 38,16 37,68 27,14
DY Stopa dywidendy (%) Dywidenda przypadająca na jedną akcję / cena rynkowa akcji  11,10%* 5,10% 8,40%
Dywidendy na akcję wypłacone w danym roku obrotowym (zł) 49,70* 22,43 26,00
TSR Całkowita stopa zwrotu dla akcjonariuszy (Cena rynkowa akcji na koniec okresu – cena rynkowa akcji na początek okresu + dywidenda wypłacona w okresie) / cena rynkowa akcji na początek okresu  14,10%* 48,70% -5,80%

* Uwzględnia wypłaty dywidend w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku, tj. 29,70 zł na 1 akcję z zysku za 2012 rok oraz 20 zł na 1 akcję z kapitału nadwyżkowego w formie zaliczki na poczet dywidendy za 2013 rok.