Relacje inwestorskie

Dążąc do spełnienia najwyższych standardów w zakresie ładu informacyjnego oraz wychodząc naprzeciw potrzebom informacyjnym różnych grup interesariuszy, Zarząd PZU podejmuje liczne działania w obszarze relacji inwestorskich zmierzające do zwiększania transparentności spółki. Dlatego PZU konsekwentnie stosuje „Zasady prowadzenia polityki informacyjnej PZU względem uczestników rynku kapitałowego” (deklaracji Zarządu), która została przyjęta w 2012 roku. Dostępna jest ona na stronie internetowej PZU w serwisie relacji inwestorskich.

PZU tworzy wartość poprzez aktywną komunikację z uczestnikami rynku kapitałowego, budując zaufanie i dbając o dobre relacje.

W 2013 roku, do podstawowych celów relacji inwestorskich PZU należało informowanie w przejrzysty sposób o działalności i wynikach Grupy PZU oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku w środowisku inwestorskim, co stanowi gwarancję zaufania inwestorów oraz wysokiej satysfakcji akcjonariuszy.

Głównymi wydarzeniami korporacyjnymi w 2013 roku, wywołującymi większość działań w zakresie relacji inwestorskich były kwartalne publikacje wyników finansowych oraz walne zgromadzenie.

W ramach relacji inwestorskich PZU dokonuje segmentacji docelowych grup interesariuszy, do których adresowane są konkretne działania komunikacyjne. Docelowymi adresatami działań IR w 2013 roku byli:

 1. inwestorzy instytucjonalni w Polsce
 2. inwestorzy indywidualni w Polsce
 3. inwestorzy instytucjonalni zagraniczni
 4. analitycy sell-side (analitycy banków inwestycyjnych i biur maklerskich)

Wyniki finansowe Grupy PZU (za 2012 rok, I kwartał 2013 roku, I półrocze 2013 oraz III kwartał 2013) były prezentowane i omawiane przez Zarząd PZU na spotkaniach z analitykami rynku kapitałowego. Spotkania te, podobnie jak zwyczajne walne zgromadzenia, są każdorazowo transmitowane na żywo za pośrednictwem internetu.

W 2013 roku przedstawiciele PZU uczestniczyli w:

 • 3 non-deal roadshow w Europie i USA, zorganizowanych po publikacji wyników za 2012 rok;
 • 10 konferencjach finansowych za granicą (w Londynie, Nowym Jorku i w Pradze) z udziałem globalnych inwestorów instytucjonalnych;
 • 2 konferencjach dla inwestorów instytucjonalnych w Polsce;
 • licznych spotkaniach grupowych, 1on1 i telekonferencjach z inwestorami oraz zarządzającymi portfelami akcji w siedzibie PZU. W 2013 roku odbyło się 180 spotkań z blisko 300 inwestorami instytucjonalnymi oraz blisko 120 spotkań z analitykami wydającymi rekomendacje dla akcji PZU.

Podejmowane były również działania komunikacyjne adresowane do wielotysięcznej rzeszy inwestorów indywidualnych. Z myślą o nich PZU:

 • uczestniczył w 2 konferencjach dla inwestorów indywidualnych zorganizowanych w Polsce przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, XVII edycji konferencji WallStreet w Karpaczu – największym spotkaniu inwestorów indywidualnych w Europie Środkowo-Wschodniej, VII edycji konferencji Profesjonalny Inwestor 2013 we Władysławowie;
 • przeprowadził 4 czaty z inwestorami indywidualnymi z udziałem Członka Zarządu PZU, odpowiedzialnego za Pion Finansowy w Grupie PZU po publikacji wyników rocznych za 2012 rok oraz wyników kwartalnych i półrocznych za 2013 rok;
 • uczestniczył w programie "10 na 10 – komunikuj się skutecznie", którego celem jest tworzenie wysokich standardów w zakresie komunikacji spółek giełdowych z inwestorami indywidualnymi.

Kalendarz inwestora 2013

Pobierz kalendarz wydarzeń dedykowanych uczestnikom rynku kapitałowego w 2013 roku. Pobierz plik .xls

Z kalendarzem aktualnych wydarzeń inwestorskich można zapoznać się na stronie PZU w zakładce Relacji Inwestorskich.

Od czasu debiutu giełdowego PZU jest partnerem i aktywnym uczestnikiem programu Akcjonariat Obywatelski. Jest to program dla inwestorów indywidualnych, który został zapoczątkowany przez Ministerstwo Skarbu Państwa podczas ofert publicznych takich spółek jak PZU, Tauron Polska Energia czy Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Działalność PZU w obszarze relacji inwestorskich jest wysoko oceniana zarówno przez inwestorów, analityków jak i media. W 2013 roku PZU otrzymał w tej dziedzinie następujące wyróżnienia:

 • w badaniu Extel przeprowadzonym po raz pierwszy w 2013 roku dla spółek z warszawskiej giełdy, PZU otrzymał następujące wyróżnienia:
  • Przemysław Dąbrowski otrzymał pierwszą nagrodę w kategorii CFO Best for Investor Relations in Poland, otrzymując 57,14% wszystkich głosów.
  • PZU zajął 4 miejsce w kategorii Corporate Best for Investor Relations in Poland – najlepiej prowadzonych relacji inwestorskich w Polsce.
  • Piotr Wiśniewski, kierujący RI w PZU, zajął czwarte miejsce w kategorii IR Professional Best for IR in Poland.

Prowadzone od 15 lat przez Thomson Reuters Extel badanie jest uznawane za jeden z najważniejszych rankingów branżowych i źródło wiedzy o najlepszych praktykach na rynku kapitałowym, w tym w zakresie komunikacji z inwestorami. Wysokie standardy i jakość badania potwierdzane są przez zewnętrznego audytora, firmę Deloitte.

 • tytuł Herosa Rynku Kapitałowego w badaniu przeprowadzonym po raz drugi przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych wśród swoich członków. Celem badania jest poszukiwanie spółek, które spełniają najwyższe standardy w komunikacji z inwestorami oraz osób, które przyczyniają się do zwiększenia wiedzy na temat rynku kapitałowego i jego przejrzystości.
 • certyfikat Spółka przyjazna inwestorom – PZU został doceniony jako podmiot, który na co dzień ocenia i pilnuje rzetelności polityki informacyjnej oraz broni praw inwestorów, przez kapitułę składającą się z przedstawicieli Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.
 • I miejsce za najlepszy raport roczny za 2012 rok w kategorii Banki i Instytucje Finansowe, w konkursie The Best Annual Report organizowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków. PZU – jako jedyna instytucja finansowa – otrzymał również wyróżnienie w kategorii Wartość użytkowa raportu rocznego. Konkurs The Best Annual Report jest organizowany przez Instytut Rachunkowości i Podatków od 2005 roku i ma na celu promowanie raportów rocznych o największej wartości dla akcjonariuszy i inwestorów.

Cele RI na 2014 rok

Głównymi celami RI w 2014 roku będzie:

 • zapewnienie pojemnego i szerokiego rynku dla akcji PZU – poprzez kontynuację działań proinwestorskich mających na celu budowę zdywersyfikowanej (geograficznie, liczebnie i profilowo) bazy odpowiedniej liczby znających spółkę i dobrze poinformowanych inwestorów;
 • zapewnienie rzetelnej wyceny akcji PZU przez analityków banków inwestycyjnych i domów maklerskich (sell-side) poprzez dostarczenie analitykom, niezawodnej i wysokiej jakości informacji dotyczącej działalności PZU, trendów w branży, czynników wpływających na wyniki finansowe oraz aktywny feedback do analityków po analizie informacji zawartych w raportach i rekomendacjach;
 • kreowanie standardów relacji inwestorskich, które mogą być wzorem do naśladowania dla innych spółek giełdowych.

Działania RI prowadzone w 2014 roku będą skierowane do następujących docelowych grup uczestników rynku kapitałowego:

 • zarządzający aktywami inwestorów instytucjonalnych (w Polsce i zagranicą);
 • analitycy buy-side (w Polsce i zagranicą);
 • inwestorzy indywidualni w Polsce;
 • analitycy sell-side (w Polsce i zagranicą).

Planowana jest kontynuacja wszystkich działań adresowanych do uczestników rynku kapitałowego, które były prowadzone w roku 2013, w szczególności:

 • utrzymywanie wysokiego zainteresowania akcjami PZU ze strony inwestorów i analityków poprzez organizację dedykowanych spotkań i udział w konferencjach inwestorskich w Polsce oraz na świecie:
  • 2 do 3 non-deal roadshows w USA i w Europie, 
  • 4 spotkania z Zarządem dla analityków po publikacji wyników kwartalnych,
  • 4 chaty dla inwestorów indywidualnych po publikacji wyników kwartalnych,
  • udział w konferencjach dla inwestorów instytucjonalnych,
  • udział w konferencjach dla inwestorów indywidualnych (w tym: organizowanych przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych: WallStreet oraz Profesjonalny Inwestor),
  • kontynuacja dotychczasowych działań w programie Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych „10 na 10 komunikuj się skutecznie”,
  • spotkania inwestorskie w siedzibie spółki w liczbie dostosowanej do potrzeb inwestorów i analityków, przy czym planuje się wzrost ilości spotkań inwestorskich 1on1;
 • utrzymanie dotychczasowego pokrycia dla akcji PZU przez analityków sell-side;
 • działania mające na celu utrzymanie PZU w indeksach spółek zrównoważonego rozwoju (RESPECT, CEERIUS);
 • współpraca ze Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych;
 • udział w programie Akcjonariatu Obywatelskiego;
 • wydawanie materiałów informacyjnych o PZU dostosowanych do potrzeb i oczekiwań uczestników rynku kapitałowego (np. factsheet, newsleter, marketingowy raport roczny)

Ponadto planowane jest podjęcie nowych działań w odpowiedzi na potrzeby formułowane przez inwestorów i analityków, w szczególności:  

 • przygotowanie raportu rocznego PZU za 2013 rok w wersji online
 • podjęcie prac nad uruchomieniem nowoczesnego korporacyjnego serwisu relacji inwestorskich, który będzie pierwszym źródłem informacji o PZU
 • przygotowanie Investor Kit (zawierającego equity story, aktualne sprawozdania finansowe, ostatnie prezentacje, factsheet, kluczowe informacje korporacyjne)