Najważniejsze wydarzenia 2013

Najważniejsze wydarzenia w 2013 roku

Ubezpieczenia majątkowe i pozostałe osobowe
 • Składka przypisana brutto w wysokości 8 274 mln zł, czyli o 2,1% niższa niż w 2012 roku, na skutek spadku przypisu w ubezpieczeniach komunikacyjnych.
 • Lider rynku z udziałem na poziomie 31,1%; udział w rynku ubezpieczeń komunikacyjnych 38,0%.
 • Rozszerzenie strategicznej współpracy z firmami posiadającymi duże bazy klientów.      
Ubezpieczenia na życie
 • Składka przypisana brutto według MSSF w wysokości 7 745 mln zł wzrost o 3,9%.
 • Udział w rynku 28,3%, udział mierzony składką regularną 43,3%.
 • Stabilny wzrost składki w ubezpieczeniach grupowych i kontynuowanych o 0,8% r/r, dzięki rosnącej liczbie ubezpieczonych oraz wzrostowi średniej składki, wspierany dodatkowo przez dosprzedaż rentownych ubezpieczeń dodatkowych.
 • Rozwój grupowych ubezpieczeń zdrowotnych (wprowadzenie dodatkowych konsultacji medycznych do zakresu świadczeń oraz innowacyjnych produktów – ubezpieczenia lekowego oraz Antybiotyk). Dostawca usług medycznych PZU Pomoc współpracował z 1 050 placówkami (800 na koniec 2012 roku).
Fundusze inwestycyjne
 • Wartość aktywów netto w wysokości 22,2 mld zł na koniec 2013 roku - przyrost o 6,9 mld zł.
 • Utrzymanie pozycji lidera z udziałem w rynku na poziomie 11,8%.
 • Utrzymanie pozycji lidera na rynku Pracowniczych Programów Emerytalnych i rejestracja kolejnych PPE.
 • Wprowadzenie na rynek nowego produktu Portfel PZU Święty Spokój.
Fundusze emerytalne
 • Trzecia pozycja na rynku z udziałem w wartości aktywów netto na poziomie 13,4%.
 • Utrzymanie pozycji lidera na rynku IKZE wśród dobrowolnych funduszy emerytalnych.
 • Aktywne uczestnictwo w pracach nad ustawą o systemie emerytalnym.
Działalność zagraniczna
 • Dynamiczny rozwój działalności i wzrost udziału w rynku:
 • Ukraina: 3,5% w rynku ubezpieczeń majątkowych i 4,8% w rynku ubezpieczeń na życie,
 • Litwa: 13,6% w rynku ubezpieczeń majątkowych (3 pozycja na rynku) i 4,2% w rynku ubezpieczeń na życie.
 • Uruchomienie oddziału w Estonii.
 • Uczestnictwo w procesie prywatyzacyjnym Croatia Osiguranje.
Infrastruktura
 • Pilotażowe uruchomienie nowego systemu informatycznego dla polis majątkowych Everest.
 • Przebudowa kolejnych palcówek własnych. Dalsze usprawnienia w procesie likwidacji szkód i świadczeń.
Zarządzanie kadrami
 • Restrukturyzacja zatrudnienia i spadek liczby zatrudnionych – spadek zatrudnienia w 2013 roku o 2,9%.
 • Zakończenie procesu opisywania i wyceny stanowisk.
 • Budowa kultury organizacyjnej zorientowanej na wyniki.
Wyniki finansowe i bezpieczeństwo działalności
 • Zysk netto na poziomie 3 295,1 mln zł, czyli o 1,3% wyższy niż w 2012 roku.
 • Stopa zwrotu z kapitału 24,1% - wzrost o 0,1 p.p. w stosunku do 2012 roku.
 • Przyjęcie nowej polityki dywidendowej i wypłacenie zaliczkowej dywidendy z zysku za 2013 rok.
 • Całkowita kwota wypłaty dla akcjonariuszy w 2013 roku wyniosła 4,3 mld zł.
 • Utrzymanie wskaźników bezpieczeństwa wyższych niż w sektorze ubezpieczeniowym.