PZU na rynku kapitałowym

Wydarzeniem, które przyspieszyło zmiany w PZU i skierowało je w stronę nowoczesności, był giełdowy debiut w 2010 roku. Wartość oferty wyniosła blisko 8,1 mld zł i była to największa oferta publiczna (IPO) nie tylko w historii polskiego rynku kapitałowego, ale też w Europie Środkowo-Wschodniej od początku gospodarczej transformacji, a w całej Europie od 2007 roku. Akcje PZU trafiły do rąk 250 tys. inwestorów indywidualnych oraz 2,5 tys. do inwestorów instytucjonalnych.

Struktura akcjonariatu PZU na 31.12.2013 rokuInwestorem strategicznym PZU jest Skarb Państwa, który na koniec 2013 roku posiadał 35,19% udziału w kapitale zakładowym Emitenta.

Od początku obecności na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW), PZU dzieli się ze swoimi akcjonariuszami wypracowanym zyskiem. PZU posiada jasno określoną politykę dywidendową. Głównym celem przyjętej w sierpniu 2013 roku Polityki kapitałowej i dywidendowej Grupy PZU na lata 2013-2015 jest obniżenie kosztu kapitału poprzez optymalizację struktury bilansu w drodze zastąpienia części kapitału własnego tańszym kapitałem obcym, przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i utrzymaniu środków na rozwój. Wypłacone z zysku za lata 2010-2012 dywidendy, zapewniły posiadaczom akcji PZU wysokie stopy zwrotu w porównaniu do innych dużych spółek notowanych na rynku regulowanym. Akcjonariusz, który w maju 2010 roku nabył akcje PZU w ofercie pierwotnej powiększył swoją inwestycję do końca 2013 roku o 78,6%.