PZU – wysoka efektywność operacyjna

Wyniki finansowe osiągane przez Grupę PZU w ostatnich latach stawiają ją w gronie najbardziej dochodowych instytucji finansowych w kraju. Jednocześnie przekładają się na wysokie wskaźniki efektywności działania. W 2013 roku stopa zwrotu z kapitału wyniosła 24,1%. W ostatnich latach systematycznie obniżała się także szkodowość portfela ubezpieczeń. W 2013 roku wskaźnik mieszany (COR) dla ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych obniżył się do 87,8%.

Grupa PZU przestrzega wszystkich norm bezpieczeństwa działalności. Na dzień 31 grudnia 2013 roku kapitały własne wyniosły 13 127,8 mln zł. Wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi zarówno w PZU jak i PZU Życie znacznie przekraczał średni taki wskaźnik dl sektora ubezpieczeniowego.

KPI20132012201120102009
ROE 24,1% 24,0% 18,3% 20,3% 24,0%
Wskaźnik mieszany (COR) dla ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych 87,8% 92,8% 95,3% 104,5% 99,0%*
Marża wyniku ubezpieczeń grupowych** 23,0% 24,5% 21,8% b.d. b.d.

* Od 2010 roku zmiana modelu alokacji kosztów pośrednich ABC
**Wskaźnik liczony do składki przypisanej brutto segmentu ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych, z wyłączeniem efektów jednorazowych.


Składka przypisana brutto (w mln zł)


W latach 2009-2013 składka przyrastała średnioo 3,5% rocznie.

Zysk netto (w mln zł) i ROE (w %)

ROE na poziomie 24,1% potwierdza, że Grupa PZU jest jedną z najbardziej rentownych instytucji finansowych w Polsce.

Wypłacalność wg Solvency I (w %)

Grupa PZU charaktryzuje się wyszym niż średni dla sektora ubezpieczeń wskaźnikiem bezpieczeństwa.

Portfel ubezpieczeniowy PZU nie jest narażony na ryzyko koncentracji – wynika to z dużej dywersyfikacji portfela. Składa się on w znaczącej części ze składek pozyskanych od klienta masowego (ubezpieczenia majątkowe i pozostałe osobowe) oraz grupowych (o umiarkowanych sumach ubezpieczenia).

Na koniec 2013 roku Grupa PZU zatrudniała w przeliczeniu na pełne etaty około 11,24 tys. pracowników.