Glossary beginning with C

Cedent

Osoba przenosząca wierzytelność na nabywcę.

Cesja

W branży ubezpieczeniowej oznacza zwykle przekazanie w umowie reasekuracji przez ubezpieczyciela części ryzyka na rzecz reasekuratora lub przeniesienie uprawnień wynikających z umowy ubezpieczenia na osobę trzecią.

COR

(„ang. combined ratio") - wskaźnik mieszany, zespolony wskaźnik kosztów, liczony dla sektora ubezpieczeń majątkowych i pozostałych ubezpieczeń osobowych (dział II). Jest to stosunek wszystkich kosztów związanych z obsługą ubezpieczeń i wypłatą odszkodowań do składki zarobionej przypadającej na dany okres.  Wskaźnik mieszany nie powinien przekraczać 100%, gdyż oznaczałoby to sytuację w której przychody ze sprzedaży ubezpieczeń nie pokrywają odszkodowań i kosztów związanych z ich obsługą.

Składowe wskaźnika mieszanego:

  • wskaźnik szkodowości – jest to stosunek odszkodowań i świadczeń do składki zarobionej przypadającej na dany okres.
  • wskaźnik kosztów (działalności ubezpieczeniowej) – jest to stosunek kosztów funkcjonowania zakładu ubezpieczeniowego do składki zarobionej. Składa się on z dwóch głównych komponentów:
    - wskaźnik kosztów akwizycji – jest to stosunek kosztów akwizycji poniesionych przez zakład do składki zarobionej pozyskanej dzięki tym kosztom,
    - wskaźnik kosztów administracyjnych – jest to stosunek kosztów administracyjnych do składki zarobionej”