Glossary beginning with E

Embedded value

Aktuarialna metoda wyceny, która odnosi się do wartości przyszłych zysków akcjonariuszy, które powstaną z tytułu umów ubezpieczenia istniejących obecnie w portfelu zakładu ubezpieczeń. W metodzie tej uwzględnia się ryzyko akcjonariusza wynikające z niepewności co do czasu i wysokości przyszłych oczekiwanych zysków.

European embedded value

Embedded value dopisane zgodnie z Zasadami European Embedded Value (EEV) (European Embedded Value Principles), opublikowanymi w maju 2004 roku oraz październiku 2005 roku przez European Insurance CFO Forum. CFO Forum reprezentuje dyrektorów finansowych głównych europejskich grup ubezpieczeniowych.