Główne kierunki rozwoju

W grudniu 2013 roku zaktualizowano Strategię PZU na lata 2012-2014. Aby nadać nowy impuls do rozwoju w Strategii 2.0  – przy zachowaniu jej głównych celów –  skorygowano instrumenty jej realizacji.

W szczególności dotyczyło to celów, które do tej pory nie osiągnęły wystarczającej dynamiki, takich jak rozwój ubezpieczeń zdrowotnych. W zaktualizowanej Strategii zdefiniowano także długoterminowe cele w zakresie usprawnienia modelu operacyjnego Grupy PZU.

Dążąc do wyraźniejszego przedstawienia kierunku działania Grupy PZU, skorygowano również filary biznesowe, w tym wyodrębniono filar Zdrowie.

Plany PZU na 2014 rok uwzględniają przewidywane umiarkowane przyśpieszenie tempa wzrostu w polskiej gospodarce, możliwość utrzymywania się zawirowań na globalnych rynkach finansowych, jak i konieczność wypełnienia w średniookresowej perspektywie nowych wymogów w zakresie wypłacalności. Działając w niepewnym i zmiennym otoczeniu, w realizacji swej strategii Grupa PZU zamierza wykorzystać swoje mocne strony w postaci wielomilionowej bazy klientów, wysokich kapitałów, kwalifikacji pracowników oraz mocnej, odświeżonej marki.

CelPlanowane kierunki działania w 2014 roku
Filary biznesowe
Klient masowy
Utrzymanie w sposób rentowny pozycji w ub. majątkowych i pozostałych osobowych  1. Utrzymanie w sposób rentowny udziałów rynkowych w segmencie ubezpieczeń komunikacyjnych i majątkowych.
2. Rozwój produktów ochronnych, oszczędnościowych i inwestycyjnych, w szczególności produktów długoterminowego oszczędzania.
3. Dalszy rozwój w obszarze sprzedaży masowej m.in. poprzez rozwój podstawowych kanałów dystrybucji.
Klient grupowy
Rentowne utrzymanie pozycji lidera w ub. na życie 1. Utrzymanie rentownej pozycji lidera w grupowych ubezpieczeniach na życie.
2. Wzmocnienie bezpośrednich relacji z ubezpieczonym dzięki ofercie Klubu PZU Pomoc w Życiu.
Klient korporacyjny
Odbudowywanie pozycji rynkowej przy zachowaniu rentowności 1. Przekształcenie Grupy PZU w partnera biznesowego o silnej pozycji eksperckiej, będącego nie tylko podmiotem sprzedającym ubezpieczenia, ale również doradcą dla klienta.
2. Odbudowanie pozycji rynkowej w ubezpieczeniach komunikacyjnych oraz zwiększenie udziałów rynkowych w ubezpieczeniach pozakomunikacyjnych.
Inwestycje
Dynamiczny wzrost aktywów klientów w zarządzaniu 1. Celem Grupy PZU jest dynamiczny wzrost wielkości biznesu mierzony nominalną wartością aktywów klientów w zarządzaniu.
2. PZU Inwestycje działa zgodnie z pozycjonowaniem marki PZU „Możesz na nas liczyć”.
Zdrowie
Rozwój ubezpieczeń zdrowotnych 1. Dalsze kreowanie rynku ubezpieczeń zdrowotnych, celem zwiększenia skali biznesu w tym obszarze.
2. Aktywna dosprzedaż klientom grupowym produktów związanych z ubezpieczeniami zdrowotnymi i lekowymi.
Ekspansja międzynarodowa
Działalność w regionie Europy Środkowo - Wschodniej 1. Celem Grupy PZU jest bycie największym i najbardziej rentownym ubezpieczycielem w Europie Środkowo – Wschodniej.
Czynniki warunkujące wdrożenie
Middle-office:nowoczesny i zintegrowany model obsługi klienta 1. Wdrożenie nowego modelu obsługi klientów, zakładającego zintegrowaną i zgodną z oczekiwaniami klientów strukturę kanałów kontaktu, w szczególności dalszą budowę sieci nowoczesnych placówek sprzedażowo-obsługowych.
2. Dalsza optymalizacja w zakresie likwidacji szkód i świadczeń.
Back-office:efektywne operacje i elastyczne IT 1. Kontynuacja działań związanych z wprowadzeniem nowego systemu produktowego w Grupie PZU, który pozwoli na zwiększenie efektywności operacyjnej.
2. Dalsza centralizacja i optymalizacja procesów operacyjnych.
HR: partner biznesu / zaangażowani pracownicy / kultura zorientowana na wynik 1. Dalsze wzmacnianie pozycji PZU jako preferowanego pracodawcy poprzez prowadzenie kolejnej edycji programu praktyk i staży.
2. Przekształcanie Grupy PZU w organizację zorientowaną na wyniki.
Efektywna polityka kapitałowa i inwestycyjna 1. Koncentracja na stopie zwrotu dla akcjonariuszy poprzez m.in. optymalizację kapitału przy zachowaniu poziomu bezpieczeństwa i utrzymaniu zasobów na strategiczny rozwój poprzez akwizycję.