Realizacja strategii 2.0

CelRealizacja Strategii 2.0 na lata 2012 – 2014 / podsumowanie działań i osiągnięć w 2013 roku
Filary biznesowe:
Klient masowy
Utrzymanie w sposób rentowny pozycji w ub. majątkowych i pozostałych osobowych (w Polsce) 1. W 2013 roku zysk z działalności operacyjnej w segmencie ubezpieczeń masowych był o 86,1% wyższy w porównaniu do 2011 roku.
2. Numer 1 na rynku wg danych KNF za 2013 rok w kategorii osoby fizyczne - 33,0% w ub. AC, 27,3% w ub. OC komunikacyjnych oraz 46,7% w ub. pozostałych. 
3. Przeprowadzono kampanie sprzedażowe na podstawie rozbudowanego o nowe funkcjonalności narzędzia wsparcia sprzedaży (CRM analitycznego).
4. Kontynuowano prace wdrożeniowe związane z wprowadzeniem nowego systemu produktowego (projekt Everest), który będzie miał wpływ na elastyczność i wyrafinowanie produktów oraz dostarczy nowych funkcjonalności dla poszczególnych kanałów dystrybucji. W ramach programu pilotażowego w listopadzie 2013 roku wystawiono pierwszą polisę komunikacyjną w ramach fazy 1.0 w Docelowym Systemie Polisowym.
5. Wdrożono nowy model zarządzania sprzedażą PZU poprzez przygotowanie nowych zakresów zadań dla pracowników obszaru sprzedaży, przeprowadzenie szkoleń i utworzenie nowych Obszarów Sprzedaży.
Rozwój ubezpieczeń na życie (w Polsce) 1. Wzrost składki przypisanej brutto w segmencie ubezpieczeń indywidualnych o 132,2% w porównaniu do 2011 roku.
2. Kontynuowano prace nad uruchomieniem narzędzia wsparcia sprzedaży (CRM analityczny) dla PZU Życie.
Zbudowanie pozycji w obszarze Inwestycji 1. Pod względem wartości aktywów netto zarządzanych funduszy TFI PZU plasuje się na I miejscu wśród 38 towarzystw funduszy inwestycyjnych objętych raportem IZFA. W grudniu 2013 roku wartość aktywów TFI PZU wynosiła 22 217 mln, co stanowiło 11,8% aktywów TFI.
2. Odnotowano 85,6% wzrost aktywów klientów zewnętrznych w zarządzaniu w TFI PZU w porównaniu do 2011 roku.
3. TFI PZU pozostaje liderem w segmencie pracowniczych programów emerytalnych wśród krajowych towarzystw funduszy inwestycyjnych gromadząc aktywa o wartości ponad 2,2 mld zł.
Klient grupowy
Rentowne utrzymanie pozycji lidera w ub. na życie (w Polsce) 1. Zysk z działalności operacyjnej z wyłączeniem efektu konwersji w segmencie ubezpieczeń grupowych i kontynuowanych za 2013 rok wzrósł o 9,4% w porównaniu do 2011 roku.
2. Stały wzrost składki przypisanej brutto (+3,8% w porównaniu do 2011 roku) oraz wysoka rentowność segmentu.
3. Kontynuowano w 2013 roku sprzedaż nowych umów indywidualnej kontynuacji dla ubezpieczeń grupowych na życie.
Rozwijanie indywidualnych relacji (Klub PZU Pomoc w życiu) 1. Wzrost liczby klubowiczów do 2,6 mln (na koniec 2011 roku ponad 2,0 mln) umożliwia bliższą współpracę z klientem oraz rozszerzenie wachlarza usług.
2. Kontynuowano wdrażanie Klubu PZU Pomoc w Życiu w zakładach pracy ubezpieczonych w PZU Życie. Wachlarz oferowanych w ramach Klubu PZU Pomoc w Życiu usług i rabatów jest nieustannie aktualizowany i dopasowany do potrzeb klientów.
Dynamiczny rozwój ub. zdrowotnych (w Polsce) 1. Wzrost składki przypisanej z grupowych ub. zdrowotnych o 47,6% w porównaniu do 2011 roku.
2. Wzrost liczby ryzyk w grupowych ub. zdrowotnych o 39,6% w porównaniu do 2011 roku.
3. Prowadzono prace nad wprowadzeniem nowego produktu, jako dodatku do ubezpieczenia, na rynek – Ubezpieczenie Antybiotyk do ubezpieczeń Indywidulanie Kontynuowanych.
4. Dalsze udoskonalanie i rozwój oferty ambulatoryjnej opieki medycznej kierowanej do klientów instytucjonalnych, w tym dalsza rozbudowa sieci świadczeniodawców oraz doskonalenie funkcjonowania TPA (third party agreement).
Klient korporacyjny
Odbudowywanie pozycji rynkowej przy zachowaniu rentowności (w Polsce) 1. Zysk z działalności operacyjnej w segmencie ub. korporacyjnych za 2013 rok wzrósł o 101,4% w porównaniu do 2011 roku.
2. Lider rynku wg danych KNF za 2013 roku w kategorii przedsiębiorstw i pozostałych podmiotów pod względem wielkości składki przypisanej brutto – 43,6% w ub. AC; 49,2% w ub. OC komunikacyjnych oraz 18,2% we pozostałych.
Inne obszary działania
Efektywna polityka kapitałowa i inwestycyjna 1. Rating siły finansowej oraz rating kredytowy PZU i PZU Życie nadane przez Standard&Poor’s na poziomie „A” – jedna z najwyższych ocen przyznawanych spółkom w Polsce.
2. Podjęta została decyzja o przyjęciu nowej Polityki kapitałowej i dywidendowej Grupy PZU na lata 2013-2015, której głównym celem jest obniżenie kosztu kapitału poprzez optymalizację struktury bilansu w drodze zastąpienia części kapitału własnego tańszym kapitałem obcym, przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i utrzymaniu środków na rozwój.
3. Kontynuowane były prace mające na celu przygotowanie Grupy PZU do spełnienia wymogów regulacyjnych związanych z dyrektywą Solvency II.
Nowy model ekspansji międzynarodowej – PZU International / działalność w regionie Europy Środkowo - Wschodniej  1. Rozwój działalności w krajach bałtyckich – Grupa PZU obecna jest na Litwie, na Łotwie pierwsza sprzedaż polis miała miejsce w grudniu 2012 roku, a w Estonii rozpoczęto działalność w czerwcu 2013 roku.
2. Posiadając wysoką bazę kapitałową Grupa PZU poszukuje możliwości inwestycyjnych zarówno w kraju, jak i za granicą.
3. W 2013 rok PZU brał udział w procesie prywatyzacyjnym Croatia Osiguranje. W grudniu 2013 roku Ministerstwo Finansów rządu Chorwacji opublikowało informację o zaakceptowaniu oferty chorwackiej firmy Adris.