tab 15

Rachunek zysków i strat
za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku
do dnia 31 grudnia 2013 roku
Ubezpieczenia korporacyjne (ub. maj i os.)Ubezpieczenia masowe (ub. maj i os.)Ubezpieczenia grupowe i indy-widualnie konty-nuowane (ub. na życie)Ubezpieczenia indywidualne (ub. na życie)Inwestycje Ubezpieczenia emerytalneUkrainaKraje bałtyckieKontrakty inwestycyjnePozostała działalnośćRóżnice prezentacyjneNieruchomości i instrumenty finansoweKontrakty inwestycyjneStopa techniczna w ubezpieczeniach na życieFundusz prewencyjny, rezerwa na wyrównanie szkodowości i odpisy na ZFŚSKorekty konsolidacyjne i niealokowaneWartość skonsolidowanaRachunek zysków i strat
za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku
do dnia 31 grudnia 2013 roku
PSRPSRPSRPSRPSRPSRMSSFMSSFPSRPSRPSRPSR - MSSFPSR - MSSFPSR - MSSFPSR - MSSFMSSFMSSF
Składki przypisane brutto na zewnątrz 1 735 259 6 533 743 6 415 178 1 329 894 - - 203 640 262 289 1 097 951 - - - (1 097 951) - - - 16 480 002 Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto na zewnątrz
Składki przypisane brutto między segmentami 4 898 - - - - - - - - - - - - - - (4 898) - Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto między segmentami
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 1 740 157 6 533 743 6 415 178 1 329 894 - - 203 640 262 289 1 097 951 - - - (1 097 951) - - (4 898) 16 480 002  
Udział reasekuratorów w składce przypisanej brutto (160 273) (43 756) (2 848) (58) - - (31 253) (20 795) - - - - - - - 1 946 (257 037) Udział reasekuratorów w składce ubezpieczeniowej przypisanej brutto
Składki ubezpieczeniowe przypisane netto 1 579 884 6 489 987 6 412 330 1 329 836 - - 172 387 241 493 1 097 951 - - - (1 097 951) - - (2 952) 16 222 965 Składki ubezpieczeniowe przypisane netto, w tym:
Zmiany stanu rezerw składek oraz na ryzyko niewygasłe brutto (35 703) 64 717 1 739 946 - - (9 036) (17 606) 606 - 19 631 - (606) - - 1 115 25 803 Zmiana stanu rezerwy składki ubezpieczeniowej netto
Udział reasekuratora w zmianie stanu rezerw składek oraz na ryzyko niewygasłe brutto 11 571 (2 419) - - - - 7 221 3 258 - - (19 631) - - - - - -  
Składki zarobione netto 1 555 752 6 552 285 6 414 069 1 330 782 - - 170 572 227 145 1 098 557 - - - (1 098 557) - - (1 837) 16 248 768 Składki zarobione netto
                      340 282 - 34 271 - - (54 591) 319 962 Przychody z tytułu prowizji i opłat
Dochody z lokat, w tym: 140 039 556 759 735 242 304 969 4 858 981 11 580 24 373 6 511 89 115 65 018 (6 792 587)           -  
Wynik netto z inwestycji (operacje na zewnątrz) 140 039 556 759 735 242 304 969 896 559 11 580 24 373 6 511 89 115 65 018 (2 830 165)           -  
Wynik netto z inwestycji (operacje między segmentami) - - - - 3 962 422 - - - - - (3 962 422)           -  
                      1 835 955 - - - - 8 977 1 844 932 Przychody netto z inwestycji (operacje na zewnątrz)
                      3 962 422 - - - - (3 962 422) - Przychody netto z inwestycji (operacje między segmentami)
                      99 493 24 782 - - - (99 230) 25 045 Wynik netto z realizacji i odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji 
                      781 576 (105 879) - - - (57 606) 618 091 Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych do wartości godziwej
Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym 11 522 34 872 1 524 18 765 - - - - 15 463 - (82 146)           -  
Przychody z działalności podstawowej jednostek nieubezpieczeniowych - - - - - 218 300 - - - 400 948 (619 248)           -  
Pozostałe przychody operacyjne (nie dotyczy jednostek ubezpieczeniowych) - - - - - 3 090 - - - 6 002 634 404 (16 189) (15 462) - - (120 736) 491 109 Pozostałe przychody operacyjne
Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto (890 923) (3 410 960) (4 290 148) (609 567) - - (83 190) (147 070) (1 334 969) - (1 609 046) - 1 157 463 - 6 323 16 810 (11 195 277) Odszkodowania, świadczenia oraz zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
Zmiany stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia brutto (1 959) (761 742) (9 526) (17 034) - - (5 417) (359) 5 221 - 790 816           -  
Udział reasekuratorów w odszkodowaniach i świadczeniach wypłaconych 112 577 154 450 164 - - - 2 516 10 829 - - (242 600) - - - - (3 883) 34 053 Udział reasekuratorów w odszkodowaniach, świadczeniach oraz zmianie stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
Udział reasekuratora w zmianie stanu rezerw (73 805) (174 716) - - - - 5 199 (2 487) - - 245 809           -  
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto (854 110) (4 192 968) (4 299 510) (626 601) - - (80 892) (139 087) (1 329 748) - (815 021) - 1 157 463 - 6 323 12 927 (11 161 223) Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto
Zmiany stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym, rezerwy ubezpieczeń na życie, jeżeli ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający, rezerw na wyrównanie szkodowości (ryzyka) (5 887) (436) (270 964) (712 390) - - - - 172 272 - 817 405              
                      - - (77 715) - - - (77 715) Świadczenia oraz zmiana wyceny kontraktów inwestycyjnych
Premie i rabaty dla ubezpieczonych na udziale własnym, łącznie ze zmianą stanu rezerw (298) - (523) - - - - - (4) - 825           -  
Pozostałe koszty techniczne na udziale własnym (47 428) (261 850) (108 433) (12 924) - - - - (4 683) - 435 318           -  
Koszty akwizycji (300 302) (1 141 493) (322 765) (109 519) - (16 776) (62 446) (67 137) (18 318) - - - - - (126) 22 944 (2 015 938) Koszty akwizycji
Koszty administracyjne (115 829) (546 865) (545 720) (53 225) - (77 923) (35 904) (26 490) (11 377) - - 1 131 - - (20 568) 26 290 (1 406 480) Koszty administracyjne
Prowizje reasekuracyjne i udziały w zyskach 8 022 66 967 501 - - - - - - - (75 490)           -  
Koszty działalności podstawowej jednostek nieubezpieczeniowych - - - - - - - - - (369 897) 369 897           -  
Pozostałe koszty operacyjne (nie dotyczy jednostek ubezpieczeniowych) - - - - - (839) - - - (6 519) (874 683) (8 946) - - 84 583 100 805 (705 599) Pozostałe koszty operacyjne
Wynik na ubezpieczeniach / Zysk (strata) z działalności operacyjnej 391 481 1 067 271 1 603 421 139 857 4 858 981 137 432 15 702 943 11 277 95 552 18 402 (105 101) - - 70 212 (4 124 479) 4 180 951 Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Pozostałe przychody operacyjne 65 131 14 763     796 3 613     (84 303)              
Pozostałe koszty operacyjne (58 067) (50 159)     (874) (4 075)     113 175              
Koszty finansowe               (57 112) (47 270)         42 718 (61 664) Koszty finansowe
                                  1 404 Udział w zyskach (stratach) netto jednostek wycenianych metodą praw własności 
                                  4 120 691 Zysk (strata) brutto
                                  (825 579) Podatek dochodowy
                                  3 295 113Zysk (strata) netto