tab 16

Rachunek zysków i strat
za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku
do dnia 31 grudnia 2012 roku
Ubezpieczenia korporacyjne (ub. maj i os.)Ubezpieczenia masowe
(ub. maj i os.)
Ubezpieczenia grupowe i indy-widualnie konty-nuowane
 (ub. na życie)
Ubezpieczenia indywidualne (ub. na życie)Inwestycje Ubezpieczenia emerytalneUkraina
(ub. maj i os.)
Kraje bałtyckie
(ub. maj i os.)
Kontrakty inwestycyjnePozostała działalnośćRóżnice prezentacyjneNieruchomości i instrumenty finansoweKontrakty inwestycyjneStopa techniczna w ubezpieczeniach na życieFundusz prewencyjny, rezerwa na wyrównanie szkodowości i odpisy na ZFŚSKorekty konsolidacyjneWartość skonsolidowanaRachunek zysków i strat
za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku
do dnia 31 grudnia 2012 roku
PSRPSRPSRPSRPSRPSRUA GAAP LT GAAP PSRPSRPSRPSR - MSSFPSR - MSSFPSR - MSSFPSR - MSSFMSSFMSSF
Składki przypisane brutto na zewnątrz 1 837 619 6 613 586 6 364 007 1 089 970 - - 142 228 195 721 1 859 439 - - - (1 859 439) - - - 16 243 131 Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto na zewnątrz
Składki przypisane brutto między segmentami 2 293 - - - - - - - - - - - - - - (2 293) - Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto między segmentami
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 1 839 912 6 613 586 6 364 007 1 089 970 - - 142 228 195 721 1 859 439 - - - (1 859 439) - - (2 293) 16 243 131  
Udział reasekuratorów w składce przypisanej brutto (151 837) (46 759) (2 664) (86) - - (25 789) (12 083) - - - - - - - 1 942 (237 276) Udział reasekuratorów w składce ubezpieczeniowej przypisanej brutto
Składki ubezpieczeniowe przypisane netto 1 688 075 6 566 827 6 361 343 1 089 884 - - 116 439 183 638 1 859 439 - - - (1 859 439) - - (351) 16 005 855 Składki ubezpieczeniowe przypisane netto
Zmiany stanu rezerw składek oraz na ryzyko niewygasłe brutto 57 288 (59 721) 842 2 042 - - (13 142) (11 103) (705) - 23 678 - 705 - - (499) (615) Zmiana stanu rezerwy składki ubezpieczeniowej netto
Udział reasekuratora w zmianie stanu rezerw składek oraz na ryzyko niewygasłe brutto 19 096 5 571 - - - - (287) (702) - - (23 678) - - - - - 0  
Składki zarobione netto 1 764 459 6 512 677 6 362 185 1 091 926 - - 103 010 171 833 1 858 734 - - - (1 858 734) - - (850) 16 005 240 Składki zarobione netto
                      199 165 - 37 937 - - - 237 102 Przychody z tytułu prowizji i opłat
Dochody z lokat, w tym: 127 357 537 003 955 194 346 956 2 760 743 13 273 17 741 9 890 191 383 1 550 (4 961 090)           -  
Wynik netto z inwestycji (operacje na zewnątrz) 127 357 537 003 955 194 346 956 1 525 225 13 273 17 741 9 890 191 383 1 550 (3 725 572)           -  
Wynik netto z inwestycji (operacje między segmentami) - - - - 1 235 518 - - - - - (1 235 518)           -  
                      2 040 830 - - - - 6 224 2 047 054 Przychody netto z inwestycji (operacje na zewnątrz)
                      1 235 518 - - - - (1 235 518) - Przychody netto z inwestycji (operacje między segmentami)
                      385 556 104 163 - - - 31 549 521 268 Wynik netto z realizacji i odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji 
                      1 095 224 (64 008) - - - 105 191 1 136 407 Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych do wartości godziwej
Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym 16 054 78 071 3 434 12 426 - - - - 15 937 - (125 922)           -  
Przychody z działalności podstawowej jednostek nieubezpieczeniowych - - - - - 199 165 - - - 386 018 (585 183)           -  
Pozostałe przychody operacyjne (nie dotyczy jednostek ubezpieczeniowych) - - - - - 1 053 - - - 11 308 720 476 6 456 (15 937) - - (135 328) 588 028 Pozostałe przychody operacyjne
                                     
Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto (952 143) (3 575 950) (4 230 510) (614 035) - - (55 163) (108 293) (3 186 844) - (1 257 170) - 2 013 514 (401 872) (5 040) 2 208 (12 371 298) Odszkodowania, świadczenia oraz zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
Zmiany stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia brutto (323 033) (762 847) 86 511 9 255 - - (322) (3 662) 1 813 - 992 285           -  
Udział reasekuratorów w odszkodowaniach i świadczeniach wypłaconych 66 058 57 480 121 - - - 2 453 3 540 - - 23 919 - - - - (1 004) 152 567 Udział reasekuratorów w odszkodowaniach, świadczeniach oraz zmianie stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
Udział reasekuratora w zmianie stanu rezerw 35 085 (17 661) - - - - (842) (3 238) - - (13 344)           -  
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto (1 174 033) (4 298 978) (4 143 878) (604 780) - - (53 874) (111 652) (3 185 031) - (254 310) - 2 013 514 (401 872) (5 040) 1 204 (12 218 731) Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto
Zmiany stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym, rezerwy ubezpieczeń na życie, jeżeli ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający, rezerw na wyrównanie szkodowości (ryzyka) 1 826 3 214 (848 700) (594 055) - - - - 1 171 526 - 266 189              
                      - - (176 780) - - - (176 780) Świadczenia oraz zmiana wyceny kontraktów inwestycyjnych
Premie i rabaty dla ubezpieczonych na udziale własnym, łącznie ze zmianą stanu rezerw 2 550 97 (1 337) - - - - - (9) - (1 301)           -  
Pozostałe koszty techniczne na udziale własnym (71 062) (311 064) (59 089) (3 752) - - - - (4 277) - 449 244           -  
Koszty akwizycji (336 218) (1 136 834) (317 716) (90 824) - (20 212) (27 998) (49 047) (31 215) - - 10 - - - 9 703 (2 000 351) Koszty akwizycji
Koszty administracyjne (107 687) (568 609) (578 417) (53 383) - (92 967) (28 450) (18 861) (15 978) - - 5 730 - - (20 000) 38 321 (1 440 300) Koszty administracyjne
Prowizje reasekuracyjne i udziały w zyskach (5 715) (15 929) 1 399 - - - - - - - 20 245           -  
Koszty działalności podstawowej jednostek nieubezpieczeniowych - - - - - - - - - (357 038) 357 038           -  
Pozostałe koszty operacyjne (nie dotyczy jednostek ubezpieczeniowych) - - - - - (1 863) - - - (7 367) (701 104) (3 977) - - 11 699 83 874 (618 738) Pozostałe koszty operacyjne
Wynik na ubezpieczeniach / Zysk (strata) z działalności operacyjnej 217 531 799 648 1 373 075 104 514 2 760 743 98 449 10 430 2 163 1 070 34 471 140 575 48 374 - (401 872) (13 341) (1 095 630) 4 080 200 Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Pozostałe przychody operacyjne 215 391 71 904     2 664 2 536     (292 495)              
Pozostałe koszty operacyjne (121 226) (61 212)     (2 523) (3 419)     188 380              
Koszty finansowe               (5 030) (36 460)           (41 490) Koszty finansowe
                                  4 038 710 Zysk (strata) brutto
                                  (784 882) Podatek dochodowy
                                  3 253 828Zysk (strata) netto