Czynniki mające wpływ na wynik finansowy

W 2013 roku Grupa PZU uzyskała wynik brutto na poziomie 4 120,7 mln zł wobec 4 038,7 mln zł w poprzednim roku (wzrost o 2,0%). Natomiast zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 3 293,7 mln zł wobec 3 255,2 mln zł w 2012 roku (przyrost o 1,2%).

Główne czynniki wpływające na rezultaty finansowe Grupy PZU w 2013 roku to:

  • wzrost składki przypisanej brutto – wyniosła ona 16 480,0 mln zł, czyli przyrosła o 1,5% w porównaniu z poprzednim rokiem. Po uwzględnieniu udziału reasekuratorów i zmiany stanu rezerw składki, składka zarobiona netto wyniosła 16 248,8 mln zł i była o 1,5% wyższa niż w 2012 roku;
  • spadek wyniku netto z działalności inwestycyjnej – głównie z powodu spadku cen skarbowych papierów dłużnych, wynik netto z działalności inwestycyjnej wyniósł 2 488,1 mln zł, czyli był o 32,8% niższy niż w 2012 roku, w którym ceny papierów dłużnych osiągały wysokie poziomy. Spadek ten częściowo zrekompensował jednorazowy dochód z tytułu objęcia konsolidacją funduszy inwestycyjnych w wysokości 172,8 mln zł, który został ujęty w wyniku netto z działalności inwestycyjnej;
  • jednorazowy zysk brutto z tytułu zawarcia ugody z reasekuratorem w zakresie ubezpieczenia Zielona Karta w wysokości 53,2 mln zł (73,3 mln zł zostało ujęte w pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych);
  • utrzymanie dyscypliny kosztowej w zakresie kosztów akwizycji i kosztów administracyjnych – łącznie wyniosły one 3 422,4 mln zł i dzięki niższym kosztom administracyjnym ukształtowały się na analogicznym poziomie jak w 2012 roku;
  • spadek odszkodowań i wypłaconych świadczeń – kształtowały się one na poziomie 11 161,2 mln zł, co oznacza że spadły o 8,7% w porównaniu z 2012 rokiem. W 2012 roku znacznie wzrosły rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe na skutek jednorazowej zmiany stóp technicznych. Łączny ujemny wpływ tej operacji na wynik brutto Grupy PZU w 2012 roku wyniósł 1 032,8 mln zł.

Wynik operacyjny Grupy PZU w 2013 roku (w mln zł)

02_pl.jpg

Podstawowe wielkości skonsolidowanego rachunku zysków i strat