Składki

W 2013 roku Grupa PZU zebrała składki brutto o wartości 16 480,0 mln zł, czyli o 1,5% wyższe niż w 2012 roku. Składały się na nie przede wszystkim:

  • składki z tytułu ubezpieczeń na życie opłacane regularnie – stanowiły one 41,9% udziału w ogólnej wartości składki przypisanej brutto (czyli o 0,2 p.p. więcej niż w 2012 roku) oraz pochodziły przede wszystkim z ubezpieczeń grupowych;
  • składki z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych OC – stanowiły 17,2% portfela ubezpieczeń Grupy PZU (18,2% w poprzednim roku). W 2013 roku ich wartość była o 4,5% niższa niż w poprzednim roku, co było efektem spadku cen polis na skutek nasilającej się konkurencji na rynku i niższej sprzedaży samochodów;
  • składki z tytułu ubezpieczeń AC – miały 12,3% udziału w całości składki przypisanej brutto Grupy PZU (czyli o 0,9 p.p. mniej niż w poprzednim roku);
  • składki z tytułu ubezpieczeń od ognia i szkód majątkowych – przypadało na nie 11,5% składki ogółem, wartość ich wzrosła o 5,1% w stosunku do poprzedniego roku, przede wszystkim z tytułu ubezpieczeń rolnych po podniesieniu sum ubezpieczenia w obowiązkowych ubezpieczeniach budynków w gospodarstwach rolnych;
  • składki z tytułu ubezpieczeń na życie ze składką jednorazową – gdzie przypis przedstawiał 5,1% całości składki Grupy PZU (wobec 4,2% w 2012 roku), głównie wzrosły składki z tytułu sprzedaży produktów unit-linked i produktów strukturyzowanych;
  • składki z tytułu ubezpieczeń NNW i pozostałych – ich udział wynosił 5,0%, czyli spadł o 0,4 p.p. w stosunku do 2012 roku. W ramach tej kategorii ubezpieczeń, obniżyła się przede wszystkim wartość ubezpieczeń na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych. W I półroczu 2012 roku jednostki medyczne były zobowiązane do zawierania umów ubezpieczenia na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych. W wyniku zmian legislacyjnych obowiązek ten odłożono na 2016 rok.

Struktura składki przypisanej brutto Grupy PZU (w %)