Dochody netto z inwestycji

W 2013 roku wynik netto z inwestycji Grupy PZU wyniósł 2 488,1 mln zł wobec 3 704,7 mln zł w 2012 roku (spadek o 32,8%). Do spadku tych dochodów przyczyniły się przede wszystkim następujące czynniki:

  • wzrost rentowności obligacji – rentowność 5-letnich obligacji skarbowych wzrosła o 42 p.b. w ujęciu rocznym, a 10-letnich – 61 p.b., podczas gdy w 2012 roku spadła odpowiednio o 211 p.b. i 215 p.b. Między innymi spowodowało to, że Grupa uzyskała na odsetkowych aktywach finansowych dochody w wysokości 1 970,6 mln zł, czyli o 1 109,8 mln zł niższe niż w poprzednim roku;
  • gorsza niż w 2012 roku koniunktura na rynkach kapitałowych – w 2013 roku indeks WIG wzrósł jedynie o 8,1%, podczas gdy w poprzednim roku – 26,2%. W efekcie, w 2013 roku dochody Grupy PZU z instrumentów kapitałowych wyniosły 592,8 mln zł i były o 253,2 mln zł niższe niż w poprzednim roku;
  • spadek wyniku na instrumentach pochodnych, nabywanych głównie w celu zarządzania ryzykiem rynkowym – o 25,0 mln zł;
  • spadek wyceny nieruchomości inwestycyjnych.

Wyniki z działalności lokacyjnej wobec czynników makroekonomicznych

W grudniu 2013 roku wartość portfela lokat1 Grupy PZU wynosiła 50 801,6 mln zł wobec 50 017,6 mln zł na koniec 2012 roku. Grupa prowadzi działalność lokacyjną zgodnie z wymogami ustawowymi przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, płynności i rentowności.

Struktura portfela lokat (w %)

W ciągu 2013 roku wzrosła wartość notowanych instrumentów kapitałowych oraz nieskarbowych dłużnych papierów wartościowych i pożyczek, co wynikało z nowej strategii lokacyjnej Grupy PZU, polegającej m.in. na większej dywersyfikacji portfela lokat. W grudniu 2013 roku wartość notowanych instrumentów kapitałowych wyniosła 6,7% a nieskarbowych dłużnych papierów wartościowych i pożyczek – 8,9% całości portfela lokacyjnego Grupy PZU wobec odpowiednio 4,8% oraz 6,9% w 2012 roku.

Na koniec 2013 roku Grupa PZU posiadała istotne zaangażowanie w długu lub kapitale m.in.: Polkomtela, Grupy Azotów, EMC Instytutu Medycznego, Grupy Armatura oraz Empiku Media & Fashion. Docelowo PZU planuje zwiększyć portfel dłużny do około 30 inwestycji. Zgodnie ze strategią, PZU planuje powiększyć portfel długu nieskarbowego do poziomu około 16% portfela lokat na ryzyko własne.

W 2013 roku PZU brał udział w procesie prywatyzacyjnym Croatia Osiguranje. Ministerstwo Finansów Chorwacji ogłosiło proces sprzedaży swoich udziałów w największym chorwackim ubezpieczycielu. Po złożeniu ofert niewiążących, PZU, jako jeden z dwóch oferentów został dopuszczony do drugiego etapu postępowania. W grudniu 2013 roku chorwackie Ministerstwo Finansów opublikowało informację o zaakceptowaniu oferty firmy Adris.

[1] Portfel lokat obejmuje aktywa finansowe (łącznie z kontraktami inwestycyjnymi), nieruchomości inwestycyjne oraz zobowiązania finansowe (ujemna wycena instrumentów pochodnych oraz zobowiązania z tytułu transakcji reverse repo).