Pozostałe przychody i koszty operacyjne

W 2013 roku saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych było ujemne i wyniosło -214,5 mln zł wobec także ujemnego w 2012 roku – na poziomie -30,7 mln zł. Wpływ na poziom tego wyniku miały następujące czynniki:

  • jednorazowy dochód z tytułu zawarcia ugody z reasekuratorem (jednorazowy wpływ na pozostałe przychody operacyjne w 2013 roku: +73,3 mln zł, łączny wpływ na wynik brutto: +53,2 mln zł) – ugoda dotyczyła rozliczenia prowizji reasekuracyjnych Zielonej Karty, na którą w 2011 roku dokonano korekty, obniżając wynik tamtego okresu o 91,8 mln zł;
  • przychody netto z tytułu działań związanych z restrukturyzacją (rozwiązanie rezerw – netto +18,6 mln zł w 2013 roku względem zawiązania rezerw na 21,1 mln zł w 2012 roku);
  • zwiększenie pozostałych kosztów operacyjnych konsolidowanych jednostek.

Ponadto w 2012 roku rozwiązano rezerwy na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe) w wysokości 177,0 mln zł w związku z wypowiedzeniem Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.