Przychody z tytułu prowizji i opłat

W 2013 roku przychody z tytułu prowizji i opłat wniosły 320,0 mln zł do wyniku Grupy PZU, czyli były o 34,9% wyższe niż w poprzednim roku.

Obejmowały one przede wszystkim:

  • przychody z tytułu zarządzania aktywami OFE Złota Jesień – wyniosły one 168,5 mln zł (wzrost o 3,9% w porównaniu z 2012 rokiem). Wzrost składki przekazywanej przez ZUS do OFE z 2,3% do 2,8% podstawy wymiaru składki;
  • przychody i opłaty od funduszy oraz towarzystw funduszy inwestycyjnych – w wysokości 82,9 mln zł, czyli o 66,9 mln zł wyższe niż w poprzednim roku, głównie na skutek rozpoczęcia od 2013 roku konsolidacji funduszy nieruchomości;
  • prowizje z tytułu opłat manipulacyjnych od ubezpieczeń emerytalnych – osiągnęły one poziom 48,7 mln zł, czyli 131,9% ich wartości z poprzedniego roku;
  • przychody z tytułu opłat dotyczących kontraktów inwestycyjnych na rachunek i ryzyko klienta – Grupa PZU uzyskała z tego tytułu 18,8 mln zł, czyli o 14,5% mniej niż w poprzednim roku.