Koszty akwizycji i administracyjne

W 2013 roku koszty akwizycji wyniosły 2 015,9 mln zł i wzrosły o 0,8% w stosunku do poziomu z 2012 roku. Przyrost ten wynikał głównie z:

  • dynamicznego rozwoju sprzedaży produktów inwestycyjnych przez kanał bankowy, w szczególności produktu typu unit-linked, charakteryzującego się wysokimi kosztami akwizycji;
  • zwiększenia udziału droższych kanałów dystrybucji w sprzedaży ubezpieczeń dla klienta masowego oraz zmian w stawkach prowizyjnych dla wybranych grup produktów;
  • rozpoczęcia konsolidacji spółek ubezpieczeń na życie na Litwie i Ukrainie – koszty akwizycji konsolidowanych spółek wyniosły 30,7 mln zł w 2013 roku.

Jednocześnie odnotowano spadek kosztów akwizycji w segmencie korporacyjnym (niższe wypłacone prowizje z powodu ujemnej dynamiki sprzedaży) oraz spadek kosztów pośrednich akwizycji (m.in. kosztów osobowych).

Koszty administracyjne Grupy PZU w 2013 roku ukształtowały się na poziomie 1 406,5 mln zł, czyli były o 2,3% niższe w relacji do poprzedniego roku. Na ich poziom wpłynęły następujące czynniki:

  • niższe o 19,1 mln zł koszty pracownicze będące efektem restrukturyzacji zatrudnienia i reorganizacji;
  • spadek wydatków na reklamę w porównaniu do 2012 roku, kiedy zrealizowano zakrojoną na szeroką skalę kampanię wizerunkową;
  • wzrost kosztów działalności projektowej związanej z wdrożeniem nowego systemu produktowego Platforma Everest (wdrożenie pierwszej części pilotażu nastąpiło w listopadzie 2013 roku).