Odszkodowania i rezerwy

W 2013 roku wartość netto odszkodowań i świadczeń oraz przyrostu stanu rezerw Grupy PZU wyniosła 11 161,2 mln zł. W stosunku do 2012 roku, w którym ze względu na obniżenie stóp technicznych nastąpił wzrost rezerwy o 1 032,8 mln zł, wartość odszkodowań łącznie ze zmianą stanu rezerw była niższa o 8,7%. Do spadku wartości odszkodowań i świadczeń netto przyczyniły się ponadto następujące czynniki:

  • niski poziom szkód związanych z ujemnymi skutkami przezimowań, brakiem przymrozków oraz powodzi w okresie letnim w ubezpieczeniach rolnych, podczas gdy w latach 2011–2012 zanotowano wysoki poziom tych szkód, powodujący ujemną rentowność tego produktu;
  • brak konieczności zawiązania dodatkowych rezerw szkodowych w ubezpieczeniach finansowych z tytułu gwarancji kontraktowych;
  • utrzymanie niskiej szkodowości w ubezpieczeniach komunikacyjnych dzięki korzystnym warunkom drogowym oraz mniejszemu natężeniu ruchu (niska częstość szkód);
  • niższy wzrost rezerw matematycznych w produktach typu unit-linked na skutek gorszych wyników z działalności inwestycyjnej, co przy jednoczesnym spadku dochodów z lokat nie miało wpływu na wyniki Grupy PZU;
  • niższy wzrost rezerw matematycznych w ubezpieczeniach ochronnych kontynuowanych. Modyfikacja produktu wpływająca na wysokość zawiązywanych rezerw matematycznych w momencie przejścia ubezpieczonego do fazy indywidualnie kontynuowanej;
  • optymalizacja procesów likwidacji szkód.

Z kolei na wzrost wartości odszkodowań i świadczeń netto miały wpływ:

  • niższe tempo konwersji umów wieloletnich na umowy roczne odnawialne w ubezpieczeniach grupowych typ P (efekt konwersji w 2013 roku przełożył się na uwolnienie 127,1 mln zł rezerw, tj. o 79,9 mln zł mniej niż w 2012 roku);
  • wzrost rezerw ubezpieczeń na życie dla produktów indywidualnych o charakterze inwestycyjnym w kanale bancassurance w wyniku wysokiej nowej sprzedaży ubezpieczeń.