Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

AktywaNota31 grudnia 201331 grudnia 2012
Wartości niematerialne 9 308 726 183 238
Wartość firmy 10 8 519 8 474
Rzeczowe aktywa trwałe 11 927 281 992 317
Nieruchomości inwestycyjne 12 1 474 770 564 404
Jednostki wyceniane metodą praw własności 13 48 595 -
Aktywa finansowe   
Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 14.1 18 859 902 21 117 559
Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży 14.2 1 922 173 3 924 501
Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 14.3 19 790 102 15 628 401
Pożyczki 14.4 14 116 537 9 752 615
Należności, w tym należności z tytułu kontraktów ubezpieczeniowych 15 2 664 986 1 835 793
Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych 16 526 605 749 334
Szacowane regresy i odzyski 18 129 950 121 632
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 19 16 949 13 963
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 20 34 895 80 646
Odroczone koszty akwizycji 21 609 819 574 489
Inne aktywa 22 195 449 178 646
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 23 548 266 136 586
Aktywa związane z działalnością kontynuowaną   62 183 524 55 862 598
Aktywa przeznaczone do sprzedaży 24 178 897 46 962
Aktywa, razem   62 362 421 55 909 560

Kapitały i zobowiązaniaNota31 grudnia 201331 grudnia 2012
Kapitały   
Wyemitowany kapitał podstawowy oraz inne kapitały przypadające udziałowcom jednostki dominującej   
Kapitał podstawowy 25.1 86 352 86 352
Pozostałe kapitały   9 061 508 9 105 450
Kapitał zapasowy   8 855 999 8 780 212
Kapitał z aktualizacji wyceny 25.2 242 344 363 242
Zyski i straty aktuarialne dotyczące rezerw pracowniczych   902 -
Różnice kursowe z przeliczenia 25.3 (37 737) (38 004)
Niepodzielony wynik   3 963 586 4 998 329
Zysk (strata) z lat ubiegłych   2 396 978 1 743 148
Zysk (strata) netto   3 293 654 3 255 181
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego   (1 727 046) -
Udziały niekontrolujące   16 341 79 138
Kapitały, razem   13 127 787 14 269 269
Zobowiązania   
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe 26    
Rezerwa składek i rezerwa na pokrycie ryzyka niewygasłego    4 540 011 4 537 167
Rezerwa ubezpieczeń na życie   16 048 191 15 675 243
Rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia   6 586 781 5 878 445
Rezerwa na skapitalizowaną wartość rent   5 761 332 5 660 281
Rezerwy na premie i rabaty dla ubezpieczonych   2 893 4 227
Pozostałe rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe   477 987 531 617
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla ubezpieczeń na życie, jeżeli ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający   3 907 221 3 113 798
Kontrakty inwestycyjne 27    
- o gwarantowanych i ustalonych warunkach   1 250 492 1 297 224
- na rachunek i ryzyko klienta   870 545 1 001 923
Rezerwy na świadczenia pracownicze 28 123 380 107 307
Inne rezerwy 29 192 906 267 456
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 30 255 399 357 557
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 31 53 372 21 658
Instrumenty pochodne   237 749 129 921
Inne zobowiązania 32 8 926 375 3 056 467
Zobowiązania związane z działalnością kontynuowaną   49 234 634 41 640 291
Zobowiązania, razem   49 234 634 41 640 291
Kapitały i zobowiązania, razem   62 362 421 55 909 560