Struktura aktywów i pasywów

W dniu 31 grudnia 2013 roku suma bilansowa Grupy PZU wyniosła 62 362,4 mln zł i była o 11,5% wyższa w porównaniu ze stanem na koniec 2012 roku.

Aktywa

Głównym elementem aktywów Grupy były lokaty (aktywa finansowe oraz nieruchomości komercyjne). Wynosiły one łącznie 56 163,5 mln zł i były wyższe o 10,2% w porównaniu do stanu na koniec poprzedniego roku. Przedstawiały one 90,1% sumy bilansowej Grupy, wobec 91,2% na koniec 2012 roku. O wzroście wartości lokat zadecydowało w szczególności objęcie konsolidacją jednostek podporządkowanych, w tym funduszy inwestycyjnych (efekt zaprzestania, począwszy od dnia 1 stycznia 2013 roku, stosowania kryterium istotności przy określaniu listy jednostek zależnych obejmowanych konsolidacją) oraz dodatni poziom przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej (wyższa składka przypisana oraz niższy poziom wypłat szkód i świadczeń).

Struktura aktywów Grupy PZU (w %)

Należności Grupy PZU, w tym należności z tytułu kontraktów ubezpieczeniowych, ukształtowały się na poziomie 2 665,0 mln zł, czyli przedstawiały 4,3% aktywów. Dla porównania, na koniec 2012 roku wyniosły 1 835,8 mln zł ( 3,3% aktywów Grupy PZU), a ich wzrost wynikał z nierozliczonych na dzień bilansowy transakcji z tytułu sprzedaży papierów wartościowych.

Aktywa trwałe w postaci wartości niematerialnych i prawnych, wartości firmy oraz rzeczowych aktywów trwałych zostały wykazane w bilansie w wysokości 1 244,5 mln zł. Stanowiły one 2,0% aktywów. W szczególności w 2013 roku wzrosło saldo wartości niematerialnych o 125,5 mln zł z uwagi na projekt wdrożenia nowego systemu polisowego w spółce majątkowej.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku Grupa PZU posiadała 548,3 mln zł środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (0,9% aktywów). Rok wcześniej ich wartość ukształtowała się na poziomie 136,6 mln zł.

Pasywa

Na koniec 2013 roku głównym składnikiem pasywów Grupy PZU były rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe. Osiągnęły one wartość 37 324,4 mln zł, co stanowiło 59,9% sumy bilansowej. Ich udział w bilansie spadł w ciągu roku o 3,4 p.p.

Struktura pasywów Grupy PZU (w %)

Wartość kontraktów inwestycyjnych wyniosła 2 121,0 mln zł wobec 2 299,1 mln zł na koniec 2012 roku. Spadek ten wynikał z nieco niższej sprzedaży produktów inwestycyjnych przy jednoczesnym niższym poziomie wypłat z tytułu dożyć w kanale bancassurance. W efekcie ich udział w strukturze pasywów obniżył się z 4,1% na koniec 2012 roku do 3,4% na koniec grudnia 2013 roku.

Na koniec 2013 roku kapitały własne osiągnęły poziom 13 127,8 mln zł i były o 8,0% niższe niż rok wcześniej. Wynikało to głównie z wypłaty dywidendy. W 2013 roku PZU wypłacił akcjonariuszom w formie dywidendy łącznie 4 291,7 mln zł.

Saldo pozostałych zobowiązań i rezerw na koniec roku 2013 wyniosło 9 789,2 mln zł. Wzrost o 5 848,8 mln zł wynikał głównie z zawartych na przełomie roku transakcji sell-buy-back.

Rachunek przepływów pieniężnych

Stan środków pieniężnych na koniec 2013 roku wzrósł w porównaniu do poprzedniego roku o 417,4 mln zł m.in. ze względu na niższe wypłaty odszkodowań. Ponadto, w 2013 roku blisko 1,5- krotnie wzrosło wykorzystanie transakcji buy – sell – back oraz obrót na instrumentach dłużnych (w wyniku wykupu dużej części portfela HTM).

Pozycje pozabilansowe 

W ramach umowy o linię gwarancyjną z dnia 7 października 2013 roku zawartej pomiędzy PZU a Bankiem Millennium SA, bank udziela gwarancji bankowych (wadialnych i należytego wykonania umowy) PZU w postępowaniach przetargowych na usługi ubezpieczeniowe. Linia gwarancyjna wynosi 15 mln zł i jest otwarta na okres jednego roku, przy czym może zostać przedłużona na okres kolejnego roku. Na dzień 31 grudnia 2013 roku w ramach linii obowiązującej od 7 października 2013 roku do 6 października 2014 roku czynne były 72 gwarancje o łącznej wartości 6,4 mln zł.

W ramach umowy o linię gwarancyjną z dnia 7 października 2013 roku zawartej pomiędzy PZU Życie a Bankiem Millennium SA, bank udziela gwarancji bankowych (wadialnych i należytego wykonania umowy) PZU Życie w postępowaniach przetargowych na usługi ubezpieczeniowe. Linia gwarancyjna wynosi 10 mln zł i otwarta jest na okres jednego roku, przy czym może zostać przedłużona na okres kolejnego roku. Na dzień 31 grudnia 2013 roku w ramach linii obowiązującej od 7 października 2013 roku do 6 października 2014 roku czynnych było 12 gwarancji o łącznej wartości 0,5 mln zł.

Zaciągnięte i udzielone kredyty

Na koniec 2013 roku saldo zaciągniętych kredytów w Grupie PZU wyniosło 222,4 mln zł, z czego: Grupa Armatura – 88,5 mln zł oraz spółki specjalnego przeznaczenia dla funduszy nieruchomości: PH3 Sp z o.o. SKA – 62,7 mln zł oraz PORTFEL PB2 Sp. z o.o. – 76,1 mln zł. Na koniec 2012 roku saldo zaciągniętych kredytów w Grupie Armatura wyniosło – 76,5 mln zł. Wszystkie kredyty zostały udzielone na warunkach rynkowych.