Kontrakty inwestycyjne

Rachunkowość kontaktów inwestycyjnych jest prowadzona metodą depozytową, w konsekwencji wolumeny z kontraktów inwestycyjnych nie stanowią przychodu wg MSSF.

Zysk z działalności operacyjnej segmentu kontrakty inwestycyjne (w mln zł)

10_pl_0.jpg
Źródło: Dane PZU.

Z tytułu kontraktów inwestycyjnych, tj. produktów PZU Życie niegenerujących istotnego ryzyka ubezpieczeniowego i niespełniających definicji kontraktu ubezpieczeniowego (takich jak niektóre produkty z gwarantowaną stopą zwrotu oraz niektóre produkty z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym – unit-linked) Grupa PZU uzyskała 11,3 mln zł zysku z działalności operacyjnej wobec 1,1 mln zł w poprzednim roku (wzrost o 953,9%).

Na wynik segmentu w 2013 roku złożyły się następujące czynniki:

  • spadek składki przypisanej brutto – wyniosła ona 1 098,0 mln zł i była o 41,0% niższa niż w poprzednim roku. Spadła przede wszystkim sprzedaż krótkoterminowych produktów na życie i dożycie (efekt strategii polegającej na wycofaniu się z tego typu polis). Jednocześnie wzrósł przypis z tytułu wprowadzonego w 2012 roku Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE);
  • pogorszenie się wyniku z działalności lokacyjnej – wyniósł on 89,1 mln zł, czyli był o 53,4% niższy niż w 2012 roku;
  • niższa wartość odszkodowań i świadczeń ubezpieczeniowych netto – na skutek niższego poziomu wypłat z tytułu dożyć z krótkoterminowych ubezpieczeń na życie i dożyć o charakterze inwestycyjnym w kanale bancassurance. Ukształtowały się one na poziomie 1 329,7 mln zł, czyli były o 58,3% niższe niż w poprzednim roku;
  • niższe dodatnie saldo stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym – wyniosło ono 172,3 mln zł wobec 1 171,5 mln zł w poprzednim roku. Różnica wynikała ze zmian w portfelu krótkoterminowych ubezpieczeń na życie i na dożycie o charakterze inwestycyjnym, głównie w kanale bancassurance, tj. niższych sprzedaży, wypłat z tytułu dożyć oraz dochodów z działalności lokacyjnej;
  • mniejsze koszty akwizycji – ukształtowały się one na poziomie 18,3 mln zł, czyli były o 41,3% niższe niż w poprzednim roku. Był to efekt spadku wolumenu sprzedaży. Ponadto w 2012 roku poniesiono koszty z tytułu wprowadzenia na rynek IKZE;
  • niższe koszty administracyjne – zamknęły się one kwotą 11,4 mln zł i spadły o 28,8% w porównaniu do 2012 roku.