Kraje bałtyckie

Z uwagi na zmianę zasad rachunkowości w Grupie PZU polegającej na zaprzestaniu stosowania zasady istotności od dnia 1 stycznia 2013 roku rozpoczęto konsolidację spółki oferującej ubezpieczenia na życie. Dlatego też dane dla tego segmentu dla 2013 roku zawierają dane dwóch spółek, natomiast za 2012 rok wyłącznie dane spółki majątkowej dotychczas podlegającej konsolidacji.

Z tytułu działalności w krajach bałtyckich, Grupa PZU uzyskała w 2013 roku 0,9 mln zł zysku operacyjnego wobec 2,2 mln zł w poprzednim roku.

Wynik ten ukształtował się pod wpływem następujących czynników:

  • wzrostu składki przypisanej brutto – wyniosła ona 262,3 mln zł, w tym obejmowała 31,8 mln zł niekonsolidowanej w 2012 roku spółki ubezpieczeń na życie. Dla porównania, w 2012 roku składka przypisana segmentu ukształtowała się na poziomie 195,7 mln zł. W ubezpieczeniach majątkowych zwiększyła się składka głównie dzięki zwiększonej sprzedaży ubezpieczeń majątkowych (wzrost o 28,7%), AC (wzrost o 15,5%) oraz OC komunikacyjnego (wzrost o 8,1%) Natomiast w ubezpieczeniach na życie, największy wzrost sprzedaży odnotowano w tradycyjnych ubezpieczeniach na życie, które wzrosły o 61,2% w porównaniu z poprzednim rokiem oraz ubezpieczeniach unit-linked (wzrost o 5,3% rok do roku);
  • spadku wyniku z działalności lokacyjnej – w 2013 roku dochody z lokat wyniosły 6,5 mln zł, czyli były o 34,2% niższe niż w poprzednim roku, głównie z powodu niekorzystnej sytuacji panującej na rynkach kapitałowych;
  • wzrostu odszkodowań i świadczeń netto – osiągnęły one poziom 139,1 mln zł, w tym wartość odszkodowań i świadczeń niekonsolidowanej w 2012 roku spółki ubezpieczeń na życie wyniosła 20,4 mln zł. Spółka ubezpieczeń majątkowych odnotowała relatywnie niski przyrost odszkodowań i świadczeń. Wyniosły one 118,7 mln zł, tj. o 6,3% więcej niż w poprzednim roku. Poprawił się także współczynnik szkodowości (z 65,0% do 60,7%); Natomiast w ubezpieczeniach na życie wartość odszkodowań była o 32,4% wyższa niż w poprzednim roku z uwagi na wzrost rezerw technicznych (obniżono stopę techniczną z 2,6 na 1,9);
  • przyrostu kosztów akwizycji – wydatki segmentu na ten cel wyniosły 67,1 mln zł, w tym 10,5 mln zł stanowiły koszty akwizycji poniesione przez spółkę ubezpieczeń na życie. Przyrost kosztów akwizycji wynikał przede wszystkim ze wzrostu sprzedaży ubezpieczeń;
  • wzrostu kosztów administracyjnych – ukształtowały się one na poziomie 26,5 mln zł, w tym koszty spółki ubezpieczeń na życie wynosiły 2,8 mln zł. Wpływ na ten wzrost miały koszty związane z rozwojem oddziałów na rynkach łotewskim i estońskim.

Zysk z działalności operacyjnej segmentu kraje bałtyckie (w mln zł)

09_pl.jpg

Źródło: Dane PZU.