Ubezpieczenia emerytalne

W 2013 roku zysk z działalności operacyjnej segmentu ubezpieczeń emerytalnych wyniósł 137,4 mln zł, czyli wzrósł o 39,6% w porównaniu do 2012 roku. Źródła wyniku operacyjnego to:

  • Przychody z tytułu prowizji i opłat, które ukształtowały się na poziomie 218,3 mln zł, czyli wzrosły o 9,6% w porównaniu z poprzednim rokiem. Zmiana ta wynikała z:
    • przyrostu o 11,8 mln zł przychodów z tytułu opłat od składek w związku z ustawowym zwiększeniem składek przekazywanych przez ZUS do OFE z 2,3% do 2,8% podstawy wymiaru składki
    • wyższego wynagrodzenia za zarządzanie o 16,6 mln zł, będącego wynikiem wyższego poziomu aktywów netto OFE PZU;
    • spadku o 10,3 mln zł przychodów z tytułu rachunku rezerwowego. 
  • Koszty akwizycji zamknęły się kwotą 16,8 mln zł, czyli były o 17,0% niższe niż w poprzednim roku. Był to przede wszystkim wynik zmniejszenia kosztów wynagrodzenia prowizyjnego, w związku z ich systematycznym rozliczaniem w czasie;
  • Koszty administracyjne wyniosły 77,9 mln zł, czyli były o 16,2% niższe niż w poprzednim roku. Spadły przede wszystkim koszty prowadzenia rejestrów członków funduszy (o 13,5 mln zł), ponieważ w 2013 roku niższe wynagrodzenie dodatkowe dla agenta transferowego z tytułu zapewnienia określonego poziomu świadczonych usług wynikało z faktu, że w 2012 roku wynagrodzenie to było naliczone po raz pierwszy i było należne za okres dwóch lat (2011-2012). Zmniejszeniu uległy dopłaty do Funduszu Gwarancyjnego (o 3,5 mln zł), niższe było także wynagrodzenie agenta transferowego. Zwiększenie składek przekazywanych do OFE spowodowało natomiast wzrost opłat pobieranych przez ZUS o 2,3 mln zł.

Zysk z działalności operacyjnej segmentu ubezpieczeń emerytalnych (w mln zł)

07_pl.jpg

Źródło: Dane PZU.