Ubezpieczenia grupowe i indywidualnie kontynuowane

Wynik z działalności operacyjnej segmentu ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych wyniósł 1 603,4 mln zł i był o 16,8% wyższy niż w poprzednim roku. Główne źródła wyniku to:

  • Składka przypisana brutto na poziomie 6 415,2 mln zł, czyli o 0,8% wyższa niż w poprzednim roku. Z uwagi na wycofanie się z oferowania krótkoterminowych ubezpieczeń na życie i dożycie ze składką jednorazową, była to niemal w całości składka opłacana regularnie. W 2013 roku utrzymał się stabilny trend wzrostowy w zakresie składki regularnej w wyniku: rozwoju ubezpieczeń grupowych ochronnych (wzrost średniej składki i liczby ubezpieczonych, w tym z tytułu nowej sprzedaży), dosprzedaży ubezpieczeń dodatkowych oraz podwyższania sumy ubezpieczenia w produktach indywidualnie kontynuowanych, pozyskania składki w ubezpieczeniach zdrowotnych zawieranych w formie grupowej (nowi klienci w ubezpieczeniach ambulatoryjnych oraz wprowadzenie do oferty nowego produktu lekowego) oraz kontynuacji współpracy z pośrednikami bankowymi przy sprzedaży ubezpieczeń ochronnych;
  • Dochody z działalności lokacyjnej – obejmujące dochody alokowane według cen transferowych oraz dochody z produktów o charakterze inwestycyjnym – wyniosły 735,2 mln zł, czyli zmniejszyły się o 23,0%. Był to efekt niekorzystnej sytuacji panującej na rynkach finansowych, a w szczególności wzrostu rentowności instrumentów o charakterze dłużnym oraz spadku stóp wolnych od ryzyka (dla dochodów alokowanych);
  • Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto zamknęły się kwotą 4 299,5 mln zł (wzrost o 3,8%). Obok wzrostu portfela produktów ochronnych grupowych i kontynuowanych, na ich przyrost wpłynął wzrost częstości zdarzeń;
  • Przyrost innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym wyniósł 271,0 mln zł. Wzrost rezerw był o 577,7 mln zł niższy w porównaniu z poprzednim rokiem, w którym w wyniku obniżenia stóp technicznych dotworzono jednorazowe rezerwy w wysokości 408,5 mln zł. Ponadto wpływ na wielkość tych rezerw miały następujące czynniki: niższy wzrost rezerw matematycznych w produktach typu unit-linked (na skutek znacznie niższych wyników z działalności inwestycyjnej niż w 2012 roku) i w ubezpieczeniach ochronnych kontynuowanych (efekt modyfikacji produktu wpływającej na wysokość zawiązywanych rezerw w momencie przejścia ubezpieczonego do fazy indywidualnie kontynuowanej) oraz spadek rezerwy matematycznej w krótkoterminowych produktach na życie i dożycie w wyniku spadku ich sprzedaży w kanale bancassurance. Na wielkość tych rezerw wpływ miało również mniejsze tempo konwersji polis umów wieloletnich na roczne umowy odnawialne w ubezpieczeniach grupowych typ P. W rezultacie, uwolnionych zostało 127,1 mln zł rezerw, czyli o 93,3 mln zł mniej niż w ciągu 2012 roku;
  • Koszty akwizycji ukształtowały się na poziomie 322,8 mln zł, tj. wzrosły o 1,6%. Główne czynniki ich wzrostu to: wyższe koszty bezpośrednie i pośrednie akwizycji w ubezpieczeniach grupowych ochronnych typ P na skutek przyrostu sprzedaży polis (których coraz większą część pozyskano przez kanał brokerski i agencyjny) oraz wzrost prowizji w ubezpieczeniach grupowych ochronnych w kanale bancassurance na skutek wzrostu sprzedaży polis;
  • Koszty administracyjne segmentu wyniosły 545,7 mln zł. Ich blisko 6-procentowy spadek wynikał przede wszystkim z niższych kosztów osobowych na skutek reorganizacji i restrukturyzacji zatrudnienia oraz ze spadku wydatków na reklamę (w 2012 roku prowadzona była kampania rebrandingowa);
  • Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 108,4 mln zł i wzrosły o 49,3 mln zł, głównie na skutek dokonania dodatkowego odpisu na fundusz prewencyjny.

Zysk z działalności operacyjenj segmentu ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych (w mln zł)

05_pl.jpg

Źródło: Dane PZU.

Po uwzględnieniu w wyniku segmentu efektów jednorazowych związanych z obniżeniem stóp technicznych 2012 roku i niższego efektu konwersji umów długoterminowych na kontrakty odnawialne w ubezpieczeniach grupowych typu P, w 2013 roku zysk z działalności operacyjnej segmentu wyniósł 1 476,3 mln zł wobec 1 561,2 mln zł w 2012 roku (spadek o 5,4%).