Ubezpieczenia indywidualne

W 2013 roku wynik operacyjny segmentu indywidualnych ubezpieczeń na życie wyniósł 139,9 mln zł, czyli był o 33,8% wyższy niż w poprzednim roku. Główne czynniki kształtujące poziom wyniku z działalności operacyjnej segmentu to:

  • znaczny wzrost składki przypisanej brutto – wyniosła ona 1 329,9 mln zł i była o 22,0% wyższa niż w poprzednim roku. Zadecydowała o tym: wysoka sprzedaż produktów inwestycyjnych oferowanych we współpracy z bankami (Bankiem Millennium oraz Bankiem Handlowym w Warszawie), wyższa niż w poprzednim roku sprzedaż produktu strukturyzowanego Świat Zysków we własnych kanałach sprzedaży oraz poziom sprzedaży produktu oszczędnościowego z elementem ochronnym o składce regularnej Plan na Życie. Wysoka sprzedaż tych produktów z nawiązką zrekompensowała wygasanie portfela ubezpieczeń na życie i dożycie zawartych w latach 90.;
  • spadek dochodów z działalności lokacyjnej (tj. dochodów alokowanych oraz dochodów z produktów o charakterze inwestycyjnym) – wyniosły one 305,0 mln zł, czyli były o 12,1% niższe niż w poprzednim roku;
  • wzrost wartości odszkodowań i świadczeń ubezpieczeniowych netto – ukształtowały się one na poziomie 626,6 mln zł, czyli przyrosły o 3,6% w porównaniu z 2012 rokiem. Do ich wzrostu przyczyniły się wyższe wypłaty z tytułu dożycia w produktach strukturyzowanych (w kanale zarówno własnym jak i bancassurance) oraz wyższe wykupy w produkcie unit-linked w kanale bancassurance. Niższe były natomiast wypłaty z tytułu dożyć ze starych polis portfela indywidualnego na życie i dożycie zawartych w latach 90.;
  • istotny wzrost stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym – przyrosły one o 712,4 mln zł, czyli o 118,3 mln zł więcej niż w 2012 roku. Wysoki przyrost tych rezerw wiązał się z wysoką sprzedażą ubezpieczeń o charakterze inwestycyjnym w kanale bancassurance. Wzrost ten częściowo zniwelował niższy wzrost rezerw w produktach typu unit-linked w kanale tradycyjnym (na skutek niższego wyniku z działalności inwestycyjnej) oraz utrzymanie założeń dotyczących przyszłych wypłat świadczeń w portfelu rentowym (założenia te zostały zmienione w 2012 roku, co – poprzez zmianę rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, negatywnie wpłynęło na wynik roku 2012, brak tego efektu w roku bieżącym);
  • wyraźny wzrost kosztów akwizycji – wyniosły one 109,5 mln zł (wzrost o 20,6% w stosunku do 2012 roku). Powodem tego wzrostu był dynamiczny wzrost sprzedaży produktów inwestycyjnych przez kanał bankowy, w tym produktu unit-linked, charakteryzującego się wysokimi kosztami akwizycji;
  • stabilizacja kosztów administracyjnych – ukształtowały się one na poziomie 53,2 mln zł.

Zysk z działalności operacyjnej segmentu ubezpieczń indywidualnych (w mln zł)

06_pl.jpg

Źródło: Dane PZU.