Ubezpieczenia korporacyjne

W 2013 roku segment ubezpieczeń korporacyjnych osiągnął 391,5 mln zł zysku z działalności operacyjnej, czyli o 80,0% więcej niż w poprzednim roku. W 2012 roku ujemny wpływ na wynik miały czynniki jednorazowe w postaci zmiany stóp technicznych. Po wyłączeniu efektu tych zmian, w 2012 roku zysk z działalności operacyjnej segmentu korporacyjnego wyniósł 238,9 mln zł.

Na poziom wyniku tego segmentu w 2013 roku wpływ miały przede wszystkim następujące czynniki:

  • spadek składki przypisanej brutto – wyniosła ona 1 740,2 mln zł, czyli była o 5,4% niższa niż w poprzednim roku. Przede wszystkim obniżyła się średnia wartość polisy (o około 11%), co doprowadziło do obniżenia się wartości ubezpieczeń komunikacyjnych (o 86,1 mln zł). W ostatnim kwartale 2013 roku, dzięki odstąpieniu od jednolitej polityki wobec firm, PZU zanotował pozytywny trend wynikający z zacieśnienia współpracy w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych z firmami leasingowymi. Zmniejszyła się także wartość ubezpieczeń wypadkowych (o 65,6 mln zł). W I półroczu 2012 roku jednostki medyczne były zobowiązane do zawierania umów ubezpieczenia na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych, z powodu zmian legislacyjnych obowiązek ten odłożono na 2016 rok. W wyniku odnowienia trzyletniej składki dla sektora gospodarki paliwowo-energetycznej wzrosła natomiast składka w ubezpieczeniach od ognia i innych szkód majątkowych (o 49,0 mln zł);
  • łączna wartość odszkodowań i świadczeń netto – wyniosła ona 854,1 mln zł i była o 319,9 mln zł niższa w porównaniu z poprzednim rokiem. Spadły przede wszystkim odszkodowania w pozostałych ubezpieczeniach majątkowych i pozostałych osobowych (o 37,9% w ujęciu rocznym). Był to wynik mniejszej liczby dużych pojedynczych szkód, zmiany podejścia do indywidualnej wyceny ryzyka i nowej polityki cenowej, uwzględniającej ryzyko klienta, oraz zaostrzenia polityki w zakresie ryzyka w ubezpieczeniach finansowych. Zanotowano także znaczący spadek odszkodowań i świadczeń w ubezpieczeniach komunikacyjnych, co wynikało z weryfikacji portfela ubezpieczeniowego i ograniczenia liczby klientów nierentownych oraz mniejszej częstości szkód (korzystniejsze warunki drogowe i mniejsze natężenie ruchu). Ponadto w 2012 roku PZU zanotował znaczne odszkodowania na skutek dużej liczby upadłości w branży budowlanej, w tym z tytułu gwarancji kontraktowych. Wartość odszkodowań i świadczeń zawierała także jednorazowy efekt obniżenia stopy technicznej w postaci wzrostu wartości rezerw rentowych w wysokości 21,4 mln zł. W 2013 roku wskaźnik szkodowości portfela ubezpieczeń korporacyjnych wyniósł 54,9% wobec 66,5% w poprzednim roku;
  • wzrost dochodów z lokat alokowanych do segmentu według cen transferowych – dochody te wyniosły 140,0 mln zł, i były o 10,0% wyższe niż w poprzednim roku. Przyrost ten wynikał głównie ze wzrostu wyceny portfeli zabezpieczających zobowiązania ubezpieczeniowe denominowane w walutach obcych;
  • spadek kosztów akwizycji głównie na skutek niższej sprzedaży i zmniejszenia kosztów pośrednich – wyniosły one 300,3 mln zł, czyli spadły o 10,7% w porównaniu z poprzednim rokiem;
  • wzrost kosztów administracyjnych – wyniosły one 115,8 mln zł, czyli wzrosły o 7,6% w porównaniu z poprzednim rokiem. Uwzględniały one część kosztów związanych z wdrożeniem nowego systemu produktowego.

Zysk z działalności operacyjnej segmentu korporacyjnego (w mln zł)

03_pl.jpg


Źródło: Dane PZU.