Ubezpieczenia masowe

W 2013 roku zysk z działalności operacyjnej w segmencie ubezpieczeń masowych wyniósł 1 067,3 mln zł (wzrost o 33,5% w stosunku do poprzedniego roku). Składały się na niego następujące elementy:

  • składka przypisana brutto – wyniosła 6 533,7 mln zł, czyli obniżyła się o 1,2% w porównaniu do 2012 roku, w tym o 3,9% była niższa składka z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych, wzrosły natomiast ubezpieczenia majątkowe o 81,7 mln zł, przede wszystkim rolne. Składka zarobiona wyniosła 6 552,3 mln zł i była o 0,6% wyższa niż w poprzednim roku;
  • dochody z lokat alokowanych według cen transferowych do segmentu ubezpieczeń masowych, wyniosły 556,8 mln zł (wzrost o 3,7% w porównaniu z poprzednim rokiem);
  • odszkodowania i świadczenia oraz zmiana stanu rezerw – ukształtowały się na poziomie 4 193,0 mln zł, czyli spadły o 2,5% w relacji do 2012 roku. Do lepszego niż w poprzednim roku wyniku przyczynił się znacznie niższy poziom wypłat w ubezpieczeniach rolnych (brak szkód będących wynikiem ujemnych skutków przezimowań i przymrozków, niższe szkody powodziowe i wywołane opadami deszczu i gradu), mniejsza liczba szkód o wysokiej wartości jednostkowej w ubezpieczeniach majątkowych oraz niższa częstość szkód w OC komunikacyjnym. Jednocześnie PZU wypłacił więcej odszkodowań z tytułu AC. W 2012 roku w wartości odszkodowań i świadczeń uwzględniono także jednorazowy efekt obniżenia stóp technicznych w postaci wzrostu rezerw rentowych w wysokości 212,8 mln zł. W 2013 roku wskaźnik szkodowości wynosił 64,0%, czyli obniżył się o 2,0 p.p. w stosunku do 2012 roku;
  • koszty akwizycji – zamknęły się kwotą 1 141,5 mln zł, czyli były zbliżone do poniesionych w poprzednim roku;
  • koszty administracyjne – wyniosły 546,9 mln zł i spadły o 3,8% w porównaniu do 2012 roku. Głównym powodem ich spadku była reorganizacja i restrukturyzacja zatrudnienia.

W 2013 roku w wyniku z działalności operacyjnej segmentu ubezpieczeń masowych rozpoznano jednorazowy dochód z tytułu ugody z reasekuratorem w zakresie ubezpieczenia Zielona Karta w wysokości 53,2 mln zł (częściowe odwrócenie korekty oszacowań z reasekuratorem obniżającej wynik w 2011 roku).

Zysk z działalności operacyjnej segmentu masowego (w mln zł)

04_pl.jpg

Źródło: Dane PZU.