Ukraina

Z uwagi na zmianę zasad rachunkowości w Grupie PZU polegającej na zaprzestaniu stosowania zasady istotności od dnia 1 stycznia 2013 roku rozpoczęto konsolidację spółki oferującej ubezpieczenia na życie. Dlatego też dane dla tego segmentu dla 2013 roku zawierają dane dwóch spółek, natomiast za 2012 rok – wyłącznie dane spółki majątkowej dotychczas podlegającej konsolidacji.

Segment Ukraina zakończył 2013 rok z zyskiem z działalności operacyjnej na poziomie 15,7 mln zł, wobec 10,4 mln zł w poprzednim roku.

Zysk z działalności operacyjnej segmentu Ukraina (w mln zł)

08_pl_0.jpg

Źródło: Dane PZU.

Zdecydowana poprawa wyniku segmentu była efektem:

  • przyrostu składki przypisanej brutto – wyniosła ona 203,6 mln zł, czyli zwiększyła się o 43,2%. Przy czym, w 2013 roku obejmowała ona 46,6 mln zł składki spółki ubezpieczeń na życie, która w 2012 roku nie podlegała konsolidacji;
  • wzrostu dochodów z działalności inwestycyjnej – segment osiągnął z tego tytułu 24,4 mln zł, czyli o 37,4% więcej niż w 2012 roku. Korzystny wpływ na ich poziom miał wzrost rentowności płynnych instrumentów finansowych (depozytów, obligacji) oraz zwiększenie bazy płynnych aktywów;
  • znacznego przyrostu odszkodowań i świadczeń – wyniosły one 80,9 mln zł, czyli były wyższe o 50,2% niż w poprzednim roku. Przy czym w 2012 roku segment obejmował tylko wartość odszkodowań spółki majątkowej. W 2013 roku spółka majątkowa zanotowała odszkodowania na poziomie 56,6 mln zł, tj. o 5,1% wyższe niż w poprzednim roku. W 2013 roku nastąpiła poprawa współczynnika szkodowości (z 52,3% do 45,1%), dzięki ograniczeniu sprzedażyubezpieczeń medycznych – popularnych, lecz o wysokiej szkodowości – oraz zrównoważeniu portfela rentownym portfelem ubezpieczeń majątkowych. Natomiast wartość odszkodowań w spółce ubezpieczeń na życie wyniosła 24,2 mln zł, tj. wzrosła o 33,5% w porównaniu do poprzedniego roku. Poprawił się jednocześnie współczynnik marży wyniku z działalności operacyjnej (z 5,3% do 11,2%);
  • wzrostu kosztów akwizycji – ukształtowały się one na poziomie 62,4 mln zł wobec 28,0 mln zł w poprzednim roku. Przy czym w 2013 roku obejmowały one 20,3 mln zł kosztów akwizycji, które poniosła spółka ubezpieczeń na życie. Ich poziom wynikał z dużych kosztów tzw. nowego biznesu oraz aktywnej współpracy z brokerami i bankami, które charakteryzują się wyższymi obciążeniami prowizyjnymi;
  • wzrostu kosztów administracyjnych – wyniosły one 35,9 mln zł, w tym koszty administracyjne konsolidowanej spółki ubezpieczeń na życie wyniosły 6,1 mln zł. Dla porównania, w 2012 roku koszty administracyjne segmentu wynosiły 28,5 mln zł.