Proces zarządzania ryzykiem

Proces identyfikacji, pomiaru, oceny, monitorowania i raportowania ryzyka jak również proces podejmowania działań zarządczych objęty jest systemem kontroli wewnętrznej Grupy PZU, który zapewnia zgodność procesu z regulacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz  jego stałe usprawnianie i adekwatność względem profilu działalności Grupy PZU.

07.proces_zarzadzania_ryzykiem_-_zdjecie

Grupa PZU sporządza następujące raporty w zakresie ryzyka dla:

  • członków Zarządu – kwartalną i miesięczną informację, w podziale na poszczególne portfele i linie biznesowe, na temat poziomu ryzyka ubezpieczeniowego, rynkowego, kredytowego, koncentracji i operacyjnego;
  • członków Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami – tygodniową informację o poziomie ryzyka rynkowego oraz bieżącą informację o przekroczeniu limitów rynkowych;
  • Komitetu Ryzyka Kredytowego – tygodniową i miesięczną informację o poziomie ryzyka rynkowego, kredytowego i koncentracji oraz bieżącą informację o przekroczeniu limitów rynkowych, kredytowych i koncentracji;
  • Rady Nadzorczej – kwartalną informację o kluczowych wskaźnikach ryzyka: ubezpieczeniowego, rynkowego, kredytowego, koncentracji i operacyjnego;
  • Pozostałe jednostki raportują o poziomie ryzyka w zakresie prowadzonej działalności zgodnie z regulacjami wewnętrznymi dotyczącymi tych jednostek.

Działania zarządcze dotyczące poszczególnych kategorii ryzyka są określone w regulacjach wewnętrznych Grupy PZU. W zależności od rodzaju i charakterystyki ryzyka, działania te mogą obejmować, w szczególności: unikanie ryzyka, transfer ryzyka, ograniczanie ryzyka, akceptację poziomu ryzyka oraz narzędzia wpierające te działania, tj. limity, programy reasekuracyjne oraz przeglądy polityki underwritingowej.