Ryzyko dotyczące aktywów finansowych

Poniższa tabela podsumowuje wyniki analizy wrażliwości wyniku netto oraz kapitałów własnych na zmiany ryzyka stopy procentowej, ryzyka walutowego oraz ryzyka cen instrumentów kapitałowych. Analiza nie uwzględnia wpływu zmian wyceny lokat uwzględnianych przy wyliczaniu wartości rezerwy na wynik finansowy netto oraz kapitały własne.

Wrażliwość portfela aktywów (w mln zł)

Zmiana czynnika ryzyka31 grudnia 201331 grudnia 2012
Wpływ na wynik finansowy nettoWpływ na kapitały własneWpływ na wynik finansowy nettoWpływ na kapitały własne
Ryzyko stopy procentowej spadek 100 433 464 315 360
wzrost 100 (403) (435) (295) (337)
Ryzyko walutowe wzrost 20% 19 83 83 140
spadek 20% (19) (83) (83) (140)
Ryzyko cen instrumentów kapitałowych wzrost 20% 396 456 234 304
spadek 20% (396) (456) (234) (304)

W skład aktywów finansowych narażonych na ryzyko kursów walutowych wchodzą transakcje depozytowe oraz dłużne papiery wartościowe, które stanowią zabezpieczenie realizacji wydatków z tytułu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych denominowanych w walutach obcych, jak również zaangażowania w instrumenty kapitałowe notowane na giełdach innych niż GPW, jednostki i certyfikaty funduszy inwestycyjnych w walutach obcych, zaangażowania w instrumenty pochodne denominowane w walutach obcych oraz aktywa finansowe konsolidowanych podmiotów w walutach obcych.

Wzrost wrażliwości portfela aktywów finansowych na zmiany wyceny notowanych instrumentów kapitałowych na koniec 2013 roku, w porównaniu do 2012 roku wynika z większego zaangażowania w instrumenty finansowe narażone na inne ryzyko cenowe.