Ryzyko dotyczące stóp technicznych i śmiertelności

Poniżej zaprezentowana została analiza wrażliwości wyniku netto oraz kapitałów własnych na zmianę założeń wykorzystywanych przy wyliczaniu rezerwy na skapitalizowaną wartość rent. Analiza ta nie uwzględnia wpływu na wynik finansowy netto oraz kapitały własne zmian wyceny lokat uwzględnianych przy wyliczaniu wartości rezerwy.

W tabeli zaprezentowano również wpływ zmiany założeń dla ubezpieczeń rentowych w ubezpieczeniach na życie oraz wpływ zmiany założeń dla rezerw dotyczących kontraktów ubezpieczeniowych i inwestycyjnych z DPF w ubezpieczeniach na życie z pominięciem ubezpieczeń rentowych. 

Wrażliwość rezerw

Wpływ zmiany założeń na:
wynik finansowy nettokapitały własne
31 grudnia 201331 grudnia 201231 grudnia 201331 grudnia 2012
Zmiana założeń dla rezerwy na skapitalizowaną wartość rent na udziale własnym w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (w mln zł)
Stopa techniczna – podwyższenie o 0,5 p.p. 411 397 411 397
Stopa techniczna – obniżenie o 1,0 p.p. (1 064) (1 028) (1 064) (1 028)
Śmiertelność 110% obecnie założonej 126 119 126 119
Śmiertelność 90% obecnie założonej (141) (133) (141) (133)
Zmiana założeń dla ubezpieczeń rentowych w ubezpieczeniach na życie (w mln zł)
Stopa techniczna – obniżenie o 1 p.p. (36) (38) (36) (38)
Śmiertelność 90% obecnie założonej (13) (13) (13) (13)
Zmiana założeń dla rezerw dotyczących kontraktów ubezpieczeniowych i inwestycyjnych z DPF w ubezpieczeniach na życie z wyłączeniem
ubezpieczeń rentowych (w mln zł)
Stopa techniczna – obniżenie o 1 p.p. (2 221) (2 296) (2 221) (2 296)
Śmiertelność 110% obecnie założonej (937) (954) (937) (954)
110% zachorowalności i wypadkowości (195) (199) (195) (199)

Źródło: Dane PZU