Zarządzanie kapitałem

Grupa PZU posiada solidną bazę kapitałową znacznie przewyższając wymogi kapitałowe oraz średnie dla sektora ubezpieczeń w Polsce.

Zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej zakład ubezpieczeń mający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest obowiązany posiadać środki własne w wysokości nie niższej niż margines wypłacalności i nie niższej niż kapitał gwarancyjny. Z uwagi na brak regulacji definiujących wyliczenie marginesu wypłacalności oraz wysokość środków własnych dla grupy kapitałowej, PZU stosuje wskaźnik wyliczony w oparciu o jednostkowe marginesy wypłacalności i środki własne (przy zastosowaniu zasad według Solvency I) spółek ubezpieczeniowych z uwzględnieniem korekt konsolidacyjnych.

Z kolei jednostkowe marginesy wypłacalności oraz środki własne PZU i PZU Życie zostały wyliczone w oparciu o polskie standardy rachunkowości oraz wymogi rozporządzenia z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla działów i grup ubezpieczeń (Dz. U. Nr z 2003 roku Nr 211, poz. 2060 z późn. zm.).

Wraz z wejściem w życie wymogów dyrektywy Wypłacalności II (Solvency II) nastąpi zmiana modelu kalkulacji wymogu kapitałowego.

PZU utrzymuje również aktywa na pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych powyżej wymaganego poziomu. Na koniec 2013 roku wskaźnik pokrycia rezerw aktywami wynosił: 115,5% dla PZU i 115,8% dla PZU Życie. Szczegółowe zestawienie zostało zaprezentowane w poniżej.

Wyliczenie środków własnych na pokrycie marginesu wypłacalności

31 grudnia
2013
31 grudnia
2012
31 grudnia
2011
31 grudnia
2010
31 grudnia
2009
Wysokość środków własnych Grupy PZU (w mln zł) 11 377 12 756 10 959 11 336 9 947
Margines wypłacalności Grupy PZU (w mln zł) 3 234 3 144 3 106 3 081 3 024
Kapitał gwarancyjny Grupy PZU (w mln zł) 1 078 1 048 1 035 1 027 1 008
Pokrycie marginesu wypłacalności środkami własnymi w Grupie PZU351,8%405,8%352,9%367,9%328,9%
Pokrycie kapitału gwarancyjnego środkami własnymi w Grupie PZU 1 055,5% 1 217,3% 1 058,6% 1 103,7% 986,8%
Wysokość środków własnych PZU (w mln zł) 9 505 10 956 9 192 9 593 8 262
Pokrycie marginesu wypłacalności środkami własnymi w PZU 697,7% 815,3% 686,6% 716,6% 617,1%
Wysokość środków własnych PZU Życie (w mln zł) 4 185 6 551 5 704 6 233 7 224
Pokrycie marginesu wypłacalności środkami własnymi w PZU Życie 235,5% 376,0% 332,5% 367,0% 440,8%