Zarządzanie ryzykiem

RADA NADZORCZA

+

RADA NADZORCZA

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad procesem zarządzania ryzykiem oraz ocenia adekwatność i skuteczności tego procesu w ramach decyzji określonych w statucie Spółki i regulaminie Rady Nadzorczej.

ZARZĄD

+

ZARZĄD

Zarząd organizuje i zapewnienia działanie systemu zarządzania ryzykiem poprzez przyjęcie strategii, polityk, wyznaczanie apetytu na ryzyko, określenie tolerancji na poszczególne kategorie ryzyk.

KOMITETY:

- Zarządzania Aktywami i Pasywami (KZAP)
- Ryzyka Kredytowego (KRK)

+

KOMITETY

Komitety podejmują decyzje dotyczące ograniczenia poziomu poszczególnych ryzyk do ram wyznaczonych przez apetyt na ryzyko. Komitety przyjmują procedury i metodyki związane z ograniczeniem poszczególnych ryzyk, a także akceptują limity ograniczające poszczególne rodzaje ryzyk.

I Linia obrony

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Bieżące zarzadzanie ryzykiem

II Linia obrony

M.IN. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
COMPLIANCE
BEZPIECZEŃSTWO

Wyspecjalizowane komórki - identyfikacja ryzyka, monitorowanie i raportowanie

III Linia obrony

Audyt wewnętrzny

Niezależne audyty elementów systemu zarządzania ryzykiem